Üldplaneeringu koostöö tabel

Avalikustamise järgselt uuendatud ÜP materjalid

Avalike arutelude protokollid

Raasiku valla koostatava üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalike arutelude protokollid:

Raasiku valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu veebirakendus

25.07.18

Raasiku valla koostatava üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõuga on võimalik tutvuda veebirakenduse abil. Veebirakendus on võimalik tutvuda lingilt:

https://gis.skpk.ee/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=2cc121a26e9048eebd13026cd1719e58

 

Raasiku valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikustamine

12.07.18

Üldplaneeringu koostamisel on põhifookus valla ruumilise arengu põhimõtete ja visiooni kujundamisel: määratakse maa- ja veealadele üldised kasutamis- ja ehitustingimused ning maakasutuse juhtotstarbed. Keskkonna mõju strateegilise hindamise eesmärgiks on üldplaneeringu elluviimisega kaasnevate olulise keskkonnamõju väljaselgitamine, mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine ning leevendavate meetmete väljatöötamine negatiivsete mõjude vähendamiseks.

Planeeringu alaks on kogu Raasiku valla haldusterritoorium. Koostatavas üldplaneeringus planeeritakse laiendada Aruküla aleviku tiheasustust ning määratakse valitud piirkondadesse üleminekualad.

Lähtudes planeerimisseaduse § 82 korraldame üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku. Raasiku valla üldplaneeringu ja KSH tutvustavate materjalidega saab tutvuda 16.07-17.08.2018

https://skpkee.sharepoint.com/:u:/g/ERkVJXQOi3FGh6rbv1wkOeoBltqXymAzIcahl_nu4LwIeQ?e=N3fXQ0 (üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu)

 

Koostatav üldplaneering

12.09.17

Koostatava üldplaneeringu menetluses on läbiviidud üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse tutvustamine ja seisukohtade küsimine ametitelt ja teistelt olulistelt osapooltelt. Laekunud seisukohad on koondatud ühte tabelisse ning konsultantide poolt läbi analüüsitud.