Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor avatakse 1. veebruaril

18.01.23

Riigihalduse ministri 08.12.2022 käskkirjaga nr 216 kinnitati hajaasustuse programmi 2023. a taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1. veebruar 2023 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 3. aprill 2023.

Hajaasustuse programm viiakse ellu Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel. Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Hajaasustusega piirkond on piirkond, mille hulka ei kuulu:

 • linnad asustusüksustena ja alevid, välja arvatud nende koosseisu kuuluvad saared;
 • kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse asustusega aladeks määratud alad, kus elab rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga üle 50 inimese;
 • veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel;
 • kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel või mis on veeseaduse § 93 alusel nimetatud reoveekogumisala.

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetuse taotlejale esitatavad nõuded

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi. Kaastaotleja on füüsiline isik, kelle majapidamine saab lisaks toetuse taotleja majapidamisele kasu projekti tegevustest ja kes panustab rahaliselt (kaasfinantseering) projekti elluviimisse. Kaastaotlejaks võib olla näiteks naabri/naabrite majapidamine/majapidamised.

Toetuse andmise põhimõtted

 • Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.
 • Iga valdkonna jaoks on ühele majapidamisele võimalik toetust saada programmist üks kord kuue kalendriaasta jooksul.
 • Toetust võib anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande.
 • Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2024.

Raasiku Vallavalitsuse 2.11.2018 korraldusega nr 77 on määratud toetatavate valdkondade prioriteetsus järgmine:

 • eelistatud sihtrühmaks majapidamised, kus alaliselt elavad puuetega inimesed ja/või pensionärid
 • prioriteetseteks valdkondadeks veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid.

Taotlemine

Taotlused koos lisadokumentidega saab esitada Raasiku Vallavalitsusele alates 1. veebruarist 2023 kuni 3. aprillini 2023  digitaalselt e-posti aadressile raasiku.vald@raasiku.ee või allkirjastatuna paberil aadressile Tallinna mnt 24 Aruküla Harjumaa 75201

Taotlusvorm, lisadokumendid ja programmi täpsemad tingimused on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm ja Raasiku valla veebilehelt https://raasiku.kovtp.ee/hajaasustus

Taotlusvooru materjalid on järgmised:

Lisainformatsioon:

Programmi kontaktisik Raasiku vallas on Johanna Sepmann, tel 607 0750 või 55512527, e-post johanna.sepmann@raasiku.ee

Riigi Tugiteenuste Keskuse kontaktisik on Tiina Loorand, tel 6631888 või e-post tiina.loorand@rtk.ee

2022. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor

18.01.22

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor on avatakse 1. veebruaril

Riigihalduse ministri 15.12.2021 käskkirjaga nr 176 kinnitati hajaasustuse programmi 2022. a taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1. veebruar 2022 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 1. aprill 2022.

Hajaasustuse programm viiakse ellu Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel.

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Hajaasustusega piirkond on piirkond, mille hulka ei kuulu:

- linnad asustusüksustena ja alevid

- kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse asustusega aladeks määratud alad, kus elab rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga üle 50 inimese;

- veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel;

- kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel või mis on veeseaduse § 93 alusel nimetatud reoveekogumisala

Toetatavad tegevused

- majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine
- elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine
- aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
- leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetuse taotlejale esitatavad nõuded:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi. Kaastaotleja on füüsiline isik, kelle majapidamine saab lisaks toetuse taotleja majapidamisele kasu projekti tegevustest ja kes panustab rahaliselt (kaasfinantseering) projekti elluviimisse. Kaastaotlejaks võib olla näiteks naabri/naabrite majapidamine/majapidamised.

Toetuse andmise põhimõtted

 • Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.
 • Iga valdkonna jaoks on ühele majapidamisele võimalik toetust saada programmist üks kord kuue kalendriaasta jooksul.
 • Toetust võib anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande.
 • Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2023.

Raasiku Vallavalitsuse 2.11.2018 korraldusega nr 77 on määratud toetatavate valdkondade prioriteetsus järgmine:

 • eelistatud sihtrühmaks majapidamised, kus alaliselt elavad puuetega inimesed ja/või pensionärid
 • prioriteetseteks valdkondadeks veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid.

Taotlemine

Taotlused koos lisadokumentidega saab esitada Raasiku Vallavalitsusele alates 1. veebruarist 2022 kuni 1. aprillini 2022  digitaalselt e-posti aadressile raasiku.vald@raasiku.ee või allkirjastatuna paberil aadressile Tallinna mnt 24 Aruküla Harjumaa 75201

Taotlusvorm, lisadokumendid ja programmi täpsemad tingimused on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm  ja Raasiku valla veebilehelt https://raasiku.kovtp.ee/hajaasustus

Taotlusvooru materjalid on järgmised:

Lisainformatsioon:

Programmi kontaktisik Raasiku vallas on Johanna Sepmann, tel 607 0750 või 55512527, e-post johanna.sepmann@raasiku.ee

Riigi Tugiteenuste Keskuse kontaktisik on Tiina Loorand, tel 6631888 või e-post tiina.loorand@rtk.ee

 

Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvooru avamine

10.06.21

Raasiku Vallavalitsus annab teada, et alates 1. veebruarist 2021 avaneb hajaasustuse programmi taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtpäevaks on 1. aprill 2021.

Hajaasustuse programmi määruse ja taotlusvormid leiate Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm".

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuse piirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2021 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.

Raasiku Vallavalitsuse 2.11.2018 korraldusega nr 77 on määratud toetatavate valdkondade prioriteetsus järgmine:
eelistatud sihtrühmaks majapidamised, kus alaliselt elavad puuetega inimesed ja/või pensionärid
prioriteetseteks valdkondadeks veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid.

Taotlusvooru materjalid on järgmised:

Orienteeruv ajakava:

 • Alates 5.04.2021 avalduse läbitöötamine; hindamiskomisjoni moodustamine;
 • Aprill 2021: hindamiskomisjon tutvub taotluses kajastatud majapidamistega;
 • Mai - juuni 2021: riigihalduse ministri käskkiri riigi toetusvahendite jaotuse kohta; toetuse saanud majapidamiste väljakuulutamine Vallavalitsuse korraldusega;
 • August 2021: riigipoolne toetusraha väljamakse kohalikule omavalitsusele; algab toetuslepingute sõlmimine (tingimusel kui toetuslepingu tingimused on majapidamisel täidetud);
 • August – September 2021: Projektis ettenähtud töödega alustamine.
 • Tööde lõppemisele järgnev ARUANDLUS: hiljemalt 31.10 2022

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohaliku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

Programmi kontaktisik Raasiku vallas on on Johanna Sepmann, tel 607 0750 või 55512527, e-post johanna.sepmann@raasiku.ee

Riigi Tugiteenuste Keskuse kontaktisik on Tiina Loorand, tel 6631888 või e-post tiina.loorand@rtk.ee

Taotluse palume esitada allkirjastatuna paberil postiaadressil: Tallinna mnt 24 Aruküla Harjumaa 75201 või digitaalselt allkirjastatult Raasiku vallavalitsusele e-posti teel: raasiku.vald@raasiku.ee

Vallavalitsuse tööajad:

Esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval 08.00 - 12.00 ja 13.00 - 17.00
Neljapäeval 08.00 - 12.00 ja 13.00 - 18.00
Reedel 08.00 - 13.00

Taotlusvormid ja rohkem informatsiooni programmi kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt www.rtk.ee.

 

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvooru avamine

28.04.20

Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 1 ja riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" § 9 lõike 1 alusel kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 17. veebruari 2020. a ning taotluste esitamise tähtpäevaks 17. aprilli 2020. 

Hajaasustuse programmi määruse ja taotlusvormid leiate Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Taotlusvooru materjalid on järgmised:

Orienteeruv ajakava:

 • Alates 17.04.2020 avalduse läbitöötamine; hindamiskomisjoni moodustamine;
 • Mai 2020: hindamiskomisjon tutvub taotluses kajastatud majapidamistega;
 • Juuni – juuli 2020: riigihalduse ministri käskkiri riigi toetusvahendite jaotuse kohta; toetuse saanud majapidamiste väljakuulutamine Vallavalitsuse korraldusega;
 •  August 2020: riigipoolne toetusraha väljamakse kohalikule omavalitsusele; algab toetuslepingute sõlmimine (tingimusel kui toetuslepingu tingimused on majapidamisel täidetud);
 •  August – September 2020: Projektis ettenähtud töödega alustamine.

Tööde lõppemisele järgnev ARUANDLUS:

1.     Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohaliku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

 • Kulu- ja maksedokumentide koopiad,
 • Veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.

Aruandluse dokumendi saab kätte SIIT (https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm): Hajaasustuse programmi – Dokumendid: „Toetuse kasutamise aruanne 2020".

Info vene keeles

Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoor

25.03.19

11. märtsist 2019 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Raasiku Vallavalitsusele hiljemalt 13. maiks 2019.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja alaline elukoht on 1. jaanurist 2019  majapidamine, millele toetust taotletakse;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2019);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2014–2018 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Raasiku Vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmi määrus ja konsulteerige valla ametnikuga.

Hajaasustuse programmi määruse ja taotlusvormid leiate Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Lisainfo: Aare Ets, osakonnajuhataja, aare.ets@raasiku.ee 60 31 065, 50 88 959

Raasiku vallavalitsuse korraldus 02. aprill 2018. a nr 77 Hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse kehtestamine

 

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoor

6.02.20

9. aprillist 2018 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Raasiku Vallavalitsusele hiljemalt 11. juuniks 2018.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja alaline elukoht on 1. jaanurist 2018  majapidamine, millele toetust taotletakse;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2018);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2013–2017 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Raasiku Vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmi määrus ja konsulteerige valla ametnikuga.

Hajaasustuse programmi määruse ja taotlusvormid leiate Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Lisainfo: Alari Kruusvall, keskkonnaspetsialist, alari.kruusvall@raasiku.ee, 607 0750, 523 7126

 

Raasiku vallavalitsuse korraldus 02. aprill 2018. a nr 77 Hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse kehtestamine

 

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor Raasiku vallas

24.04.17

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Raasiku vallavalitsusse hiljemalt 01. juunil 2017.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2017);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012–2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige keskkonnaspetsialist Alari Kruusvalliga tel 607 0750, 523 7126 või alari.kruusvall@raasiku.ee

Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokumendi ja taotlusvormid leiate Harju maavalitsuse kodulehelt: http://harju.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm

 

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2016. AASTA TAOTLUSVOOR

8.11.21

1. aprillist algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Raasiku Vallavalitsusele hiljemalt 01. juuniks 2016.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja alaline elukoht on 1. jaanurist 2016  majapidamine, millele toetust taotletakse;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2016);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011–2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Raasiku Vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla keskkonnaspetsialisti Alari Kruusvalliga tel 607 0750, 523 7126 või alari.kruusvall@raasiku.ee.

Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate EASi kodulehelt: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvoor

16.04.15

2.aprillist  algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Raasiku Vallavalitsusse hiljemalt 02. juunil 2015.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2015);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2010–2014 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Raasiku Vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate EAS kodulehelt:

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale

Info: 

Alari Kruusvall
Ehitus- ja keskkonnaosakonna juhataja
Tel: 607 0750, 523 7126
E-post: alari.kruusvall@raasiku.ee

Raasiku Vallavalitsuse 07.04.2015 korraldus nr 130 - Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni moodustamine, eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse määramine 

Hajaasustuse programm 2014

12.09.14

Raasiku vallavalitsuse 19. augusti 2014.a korraldus nr 239, "Hajaasustuse programmi taotluse hindamise komisjoni moodustamine ja eelistatud sihtrühmade määramine"
 

Raasiku Vallavalitsuse 26.08.2014 korraldusega nr 241 on otsustatud rahuldada hajaasustuse programmi raames järgmised taotlused (pingerea järjestuses):
 

Projekt

 

Toetuse saaja

Toetuse suurus (EUR)

Toetuse oma- ja kaasfinantseering (EUR)

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev

Sutepaju talu, Igavere küla, kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Evely Lutterus

1920,00 960,00 12.2015

Kopli talu, Järsi küla, kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Ivo Kopli 2000,00 1000,00 10.2014
Põlluääre kinnistule juurdepääsutee rajamine Helen Siren 4712,00 2356,00 10.2014

 

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt


Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 25. juunil 2014.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2014);

3. taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks kuni 18-aastane isik või kuni 35-aastane määratud puudega isik, kes elab alaliselt selles majapidamises, millele toetust taotletakse ja kelle elukoht on seal ka rahvastikuregistri andmete kohaselt (vähemalt alates 1. jaanuarist 2014).

4. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele, va alla 18-aastase isiku või kuni 35-aastane määratud puudega isiku leibkonda kuulumise nõue. Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetused. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

Taotlusvormid on EASi veebilehel:

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale

Lisainfo: Alari Kruusvall, ehitus- ja keskkonnaosakonna juhataja, alari.kruusvall@raasiku.ee , tel 6070750.

Hajaasustuse programm

Raasiku Vallavalitsuse 28.10.2013 korraldusega nr 300 on otsustatud rahuldada hajaasustuse programmi raames järgmised taotlused (pingerea järjestuses):

Projekt

 

Toetuse saaja

Toetuse suurus (EUR)

Toetuse oma- ja kaasfinantseering (EUR)

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev

Harjumaa, Raasiku vald, Pikavere küla, Kasesalu talu puurkaevu rajamine

Jaana Järs

2040,00

1020,00

07.2014

Sõerde-Maidu talu, Rätla küla veesüsteemi rajamine

Holger Poolen

2568,00

1284,00

06.2014

Lavendli 2-1, Järsi küla, Raasiku vald / Kanalisatsioonisüsteemi ehitus (septikusüsteemi rajamine)

Raino Mardo

3440,17

1719,83

03.2014

Lavendli 3-2, Järsi küla, Raasiku vald; septiku süsteemi paigaldus

Ly Plink

1760,00

880,00

05.2014

Arakavälja majapidamise kanalisatsioonisüsteemi täiendamine

Heiko Vainsalu

880,00

440,00

06.2014

 

Hajaasustuse programmist
Harju maavanem kuulutas oma 07.08.2013 korraldusega nr 1433-k avatuks hajaasustuse programmi 2013. aasta vooru alates 7. augustist 2013. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
• taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
• taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
• taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise hetke seisuga kuni 18-aastane isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotlusel võivad olla kaastaotlejad oma majapidamistega, kellele ei laiene kuni 18-aastase isiku leibkonda kuulumise nõue.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1. veesüsteemid
2. kanalisatsioonisüsteemid
3. juurdepääsuteed
4. autonoomsed elektrisüsteemid
Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2008-2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse summa.
Taotluste hindamisel eelistatakse majapidamisi kus püsivalt elavad puudega inimesed ja/või pensionärid.
Taotlusi võetakse vastu Raasiku vallavalitsuses kuni 7. oktoobrini 2013. a.

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta Harju Maavalitsuse kodulehel (http://harju.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm) ning  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel (http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/uldist).

Lisainfo: Alari Kruusvall, ehitus- ja keskkonnaosakonna juhataja, tel 607 0589, 523 7126, alari.kruusvall@raasiku.ee.

Raasiku Vallavalitsuse 03.09.2013 korraldus nr 240 - Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni moodustamine ja eelistatud sihtrühmade määramine