2011


 
Kalesi külas Saaresalu kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 28.01.2011. a korraldusega nr 23 vastu võtnud Raasiku vallas, Kalesi külas Saaresalu (65101:003:0722, 1,0 ha) kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneering on koostatud Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ poolt. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva maatulundusmaa (1,0 ha) maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine, liikluskorralduse, heakorra, tehnovõrkude ning servituutide ja piirangute määramine.
Detailplaneering on koostatud vastavalt kehtivale Raasiku valla üldplaneeringule.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.02.-23.02.2011.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.
Detailplaneering on avaldatud ka Raasiku valla veebilehel www.raasiku.ee.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada kirjalikult Raasiku Vallavalitsusele hiljemalt 23. veebruariks 2011.a kella 17.00 aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Harjumaa 75201 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.ee.
Saaresalu põhijoonis koos tehnovõrkudega
Saaresalu kinnistu DP seletuskiri

Detailplaneeringu algatamine motokrossiraja ehitamise eesmärgil
Raasiku Vallavolikogu 18.01.2011.a otsusega nr 1 „Detailplaneeringu algatamine Kurgla külas, Rähni maaüksusel, riigi reservmaa piiriettepanekuga nr AT031006031 hõlmatud maaüksusel ja nende lähialal" algatati Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine. Sama otsusega on algatatud keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärgiks on maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine üldkasutatavaks maaks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede ja parkimisküsimuste lahendamine, vajadusel kinnistute piiride muutmine ja tehnovõrkude ümbertõstmine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine.
Raasiku valla arengukava kohaselt koostatakse detailplaneering motokrossiraja ehitamise eesmärgil.
Detailplaneeringu koostamise algataja on Raasiku Vallavolikogu, detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise korraldaja on Raasiku Vallavalitsus (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201) ning kehtestaja on Raasiku Vallavolikogu Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201).
Eelnimetatud otsustega saab tutvuda Raasiku Vallavalitsuses (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201) ja valla veebilehel www.raasiku.ee.

Raasiku lasteaia ja kooli juurdeehituste detailplaneeringu eskiislahenduse arutelu

Raasiku vallas, Raasiku alevikus Meierei tn 25 (katastritunnus 65101:007:0110, pindala 0,41 ha), Meierei tn 27 (katastritunnus 65101:007:0035, pindala 3,30 ha), Kooli tänaval (katastritunnus 65101:007:0191, pindala 0,21 ha) ja nende lähialal koostatud detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 10.01.-24.01.2011.a tööpäeviti Raasiku vallamajas, aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla alevikus; Raasiku Lasteaias „Oravake", aadressil Meierei tn 25, Raasiku alevikus; Raasiku Põhikoolis, aadressil Meierei tn 27, Raasiku alevikus; Raasiku raamatukogus, aadressil Tallinna mnt 21, Raasiku alevikus; Raasiku Konsumis, aadressil Tallinna mnt 19, Raasiku alevikus ja Raasiku valla veebilehel www.raasiku.ee.
Planeerimisseaduse § 21 lõike 2 kohaselt toimub detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu teisipäeval, 01.02.2011.a kell 10.00 Raasiku vallamaja II korruse koosolekutesaalis, Aruküla alevikus, Tallinna mnt 24.

Kalesi külas, Lennunurga kinnistul koostatud detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus on 14.01.2011. a korraldusega nr 9 vastu võtnud Raasiku vallas, Kalesi külas Lennunurga (65101:003:0748, 1,88 ha) kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneering on koostatud detailplaneeringu algatamise taotluse esitanud isikute kulul OÜ Harju Projekt poolt.
Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva maatulundusmaa (1,88 ha) jagamine viieks elamu-, üheks tootmismaa- ja üheks transpordimaa krundiks, ehitusõiguse määramine, hoonestusalade piiritlemine, liikluskorralduse, heakorra, tehnovõrkude ning servituutide ja piirangute määramine.
Detailplaneering on koostatud vastavalt kehtivale Raasiku valla üldplaneeringule.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.02.-16.02.2011.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.
Detailplaneering on avaldatud ka Raasiku valla veebilehel www.raasiku.ee.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada kirjalikult Raasiku Vallavalitsusele hiljemalt 16. veebruariks 2011.a kella 17.00 aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Harjumaa 75201 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.ee
Seletuskiri 
Lennunurga põhijoonis

Detailplaneeringu kehtestamine Kalesi külas Attu kinnistu maatükil 1 ja selle lähiümbruses

Raasiku Vallavolikogu 08.03.2011. a otsusega nr 19 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Kalesi külas, Attu (65101:003:0391) kinnistu maatükil 1 ja selle lähialal. Detailplaneeringuga muudetakse Raasiku valla üldplaneeringuga määratud maatulundusmaa juhtfunktsioon äri- ja tootmismaaks moodustades seitse äri- ja tootmismaa krunti, üks transpordimaa-, kaks tootmismaa ja kaks maatulundusmaa krunti. Detailplaneeringuga toimub ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse, heakorra, tehnovõrkude ja rajatiste ning vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu kehtestamine Igavere külas Attu kinnistu maatükil 2 ja selle lähialal
Raasiku Vallavolikogu 14.12.2010. a otsusega nr 67 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Igavere külas, Attu (65101:003:0392) kinnistu maatükil 2 ja selle lähialal. Detailplaneeringuga muudetakse Raasiku valla üldplaneeringuga määratud maatulundusmaa juhtfunktsioon elamumaaks moodustades kaheksa elamukrunti, üks tootmismaa krunt puurkaevu rajamiseks ja üks haljasalamaa krunt. Detailplaneeringuga toimub ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine

Detailplaneeringu kehtestamine Raasiku alevikus Rohtla kinnistul ja lähialal 
Raasiku Vallavolikogu 08.02.2011. a otsusega nr 5 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Raasiku alevikus, Rohtla (65101:007:2590) kinnistul ja lähialal. Detailplaneeringuga muudetakse Raasiku valla üldplaneeringuga määratud maatulundusmaa juhtfunktsioon elamumaaks moodustades kaksteista elamukrunti, kaks transpordi-, üks üldkasutatava-, üks tootmis- ning üks maatulundusmaa krunt. Detailplaneeringuga toimub ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Kulli külas Kullerkupu kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 08.04.2011. a korraldusega nr 85 vastu võtnud Raasiku vallas, Kulli külas Kullerkupu (65101:002:0349, 5015 m2) kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneering on koostatud detailplaneeringu algatamise taotluse esitanud isiku kulul OÜ SSSK poolt.
Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine, liikluskorralduse, heakorra, tehnovõrkude ning servituutide ja piirangute määramine.
Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering vastab seadustele ja muudele õigusaktidele.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.05.-16.05.2011.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 16. maiks 2011.a kella 17.00 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.ee.
Põhijoonis
Seletuskiri

Kalesi külas Ülase kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus on 20.05.2011. a korraldusega nr 133 vastu võtnud Raasiku vallas, Kalesi külas Ülase (65101:003:2680, 1,65 ha) kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneering on koostatud Raasiku Vallavalitsuse taotlusel ja detailplaneeringu algatamise taotluse esitanud isiku kulul OÜ Harju Projekt poolt.

Detailplaneeringu eesmärk on elamumaa jagamine 3 elamukrundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt lähtetingimustele.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.06. - 27.06.2011.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus, Tallinna mnt 24.
Detailplaneering on avaldatud ka Raasiku valla veebilehel www.raasiku.ee.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada kirjalikult Raasiku Vallavalitsusele hiljemalt 27. juuniks 2011.a kella 17.00 aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Harjumaa 75201 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.ee.

Seletuskiri
Asendiplaan

Detailplaneeringute algatamise otsuste ja korralduste kehtetuks tunnistamine

Raasiku Vallavalitsus on 13.05.2011.a vastu võtnud korralduse nr 122 „Detailplaneeringu algatamise korralduste kehtetuks tunnistamine".
Kehtetuks tunnistatakse järgmised korraldused:
17.02.2006.a korraldus nr 50 „Detailplaneeringu algatamine Kurgla küla, Rätsepa I mü ja sellega piirneval maa-alal";
31. oktoober 2006.a korraldus nr 465 „Detailplaneeringu algatamine Perila küla, Kooli mü";
18.12.2006.a korraldus nr 562 „Detailplaneeringu algatamine Pikavere küla, Mikuveere, Mikuoru ja Mikukivi mü";
2. aprill 2007.a korraldus nr 320 „Detailplaneeringu algatamine Kiviloo küla, Edumaa ja Unistuse mü";
19.04.2007.a korraldus nr 387 „Detailplaneeringu algatamine Pikavere küla, Mikumäe mü ja Kuusemäe mü";
Raasiku Vallavolikogu on 10.05.2011.a vastu võtnud otsuse nr 37 „Volikogu otsuste kehtetuks tunnistamine".
Kehtetuks tunnistatakse järgmised otsused:
13. juuni 2006. a otsus nr 53 „Detailplaneeringu algatamine Pikavere küla, Kullaaru mü";
8. augusti 2006. a otsus nr 61 „Detailplaneeringu algatamine Kalesi küla, Tammemäe mü";
9. jaanuari 2007. a otsus nr 1 „Detailplaneeringu algatamine Aruküla alevik, Kaasiku tn 10";
9. jaanuari 2007. a otsus nr 3 „Detailplaneeringu algatamine Aruküla alevik ja Järsi küla, Vanakubja III mü";
13. märtsi 2007. a otsus nr 30 „Detailplaneeringu algatamine Igavere küla, Lilleoru mü";
13. märtsi 2007. a otsus nr 31 „Detailplaneeringu algatamine Pikavere küla, Mikuveere ja Mikuoru mü";
13. märtsi 2007. a otsus nr 32 „Detailplaneeringu algatamine Kulli küla, Kalda I mü";
10. aprilli 2007. a otsus nr 48 „Detailplaneeringu algatamine Pikavere küla, Kullaaru II mt";

Kulli küla Karlsoni kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
Raasiku Vallavalitsus on 06.05.2011. a korraldusega nr 114 vastu võtnud Raasiku vallas, Kulli külas Karlsoni (65101:002:0212, 2,61 ha) kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneering on koostatud detailplaneeringu algatamise taotluse esitanud isiku kulul Arhitektuuribüroo Heli Sööt OÜ poolt.
Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva maatulundusmaa jagamine ja osaline sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsutee, parkimise, tehnovõrkude, haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine ning servituutide ja piirangute määramine.
Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt lähtetingimustele.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.05.2011-13.06.2011.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.
Detailplaneering on avaldatud ka Raasiku valla veebilehel www.raasiku.ee.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201 hiljemalt 13. juuniks 2011.a kella 17.00 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.ee.
Karlsoni põhijoonis
Karlsoni seletuskiri

Kalesi küla Ülase kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu tulemustest

Raasiku Vallavalitsus viis 28. juunil 2011 algusega kell 16.10 läbi Kalesi külas, Ülase kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu. Vallamajas läbiviidud detailplaneeringu avalikust arutelust võtsid osa Raasiku vallavalitsuse esindajad, Raven OÜ esindaja, planeeringu koostaja ja planeeringust huvitatud isik. Puudus ettepanekuid esitanud isik.

Esitatud ettepanekute põhjal detailplaneeringus muudatusi ei tehta, kuna planeering on koostatud vastavalt kehtivale üldplaneeringule ning ettepanekud ei muuda planeeringu põhilahendust. Esitatud ettepanekuid on võimalik lahendada ehitusprojektide koostamisega.
 

Detailplaneeringu algatamine Pikavere külas Mikuveere ja Mikuoru kinnistutel ja nende lähialal

Raasiku Vallavalitsuse 17.06.2011. a korraldusega nr 161 algatati detailplaneering Raasiku vallas, Pikavere külas, Mikuveere (katastritunnus 65101:004:0278, pindala 2,19 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Mikuoru (katastritunnus 65101:004:0277, pindala 2,20 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistutel ja nende lähialal ulatuses, mis on vajalik planeeringuga ettenähtud tehnovõrkude ja -rajatiste väljaehitamiseks.
Detailplaneeringuga toimub kahe elamumaa moodustamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine vastavalt kehtestatud üldplaneeringule. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Anatoli Dalidovitš.
Eelnimetatud korraldusega saab tutvuda Raasiku Vallavalitsuses (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201) ja valla veebilehel www.raasiku.ee.
 

Detailplaneeringu kehtestamine Kulli külas, Kullerkupu kinnistul ja lähialal

Raasiku Vallavolikogu 14.06.2011. a otsusega nr 47 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Kulli külas, Kullerkupu (65101:002:0349) kinnistul ja lähialal. Detailplaneeringuga toimub maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse, heakorra-, tehnovõrkude ning piirangute ja servituutide määramine.

Kalesi külas Ülase kinnistul ja lähialal koostatud detailplaneeringu avalik arutelu
Raasiku vallas, Kalesi külas, Ülase (65101:003:2680, 1,6475ha) kinnistul ja lähialal koostatud detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.06.-27.06.2011.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ning valla veebilehel www.raasiku.ee.
Planeerimisseaduse § 21 lõike 2 kohaselt toimub Ülase kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu teisipäeval, 28.06.2011.a kell 16.00 Raasiku vallamaja II korruse koosolekutesaalis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.

Raasiku kooli ja lasteaia juurdeehituste planeerimiseks koostatud detailplaneeringu avalik väljapanek
Raasiku Vallavalitsus on 27.05.2011. a korraldusega nr 140 vastu võtnud Raasiku vallas, Raasiku alevikus, Meierei tn 25 (katastritunnus 65101:007:0110, pindala 0,41 ha), Meierei tn 27 (katastritunnus 65101:007:0035, pindala 3,30 ha) ning Kooli tänaval (katastritunnus 65101:007:0191, pindala 0,21 ha) ja nende lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneering on koostatud Raasiku Vallavalitsuse taotlusel Planeerimisbüroo Dialoog OÜ poolt.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kooli ja lasteaia juurdeehitustele parimate asukohtade väljaselgitamine, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede ja parkimisküsimuste lahendamine, krundipiiride muutmine ja tehnovõrkude ümbertõstmine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneering on koostatud vastavalt kehtivale Raasiku valla üldplaneeringule. Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering vastab seadustele ja muudele õigusaktidele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.06. - 18.07.2011.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ning Raasiku raamatukogus, Raasiku alevikus, Tallinna mnt 21.
Detailplaneering on avaldatud ka Raasiku valla veebilehel www.raasiku.ee.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada kirjalikult Raasiku Vallavalitsusele hiljemalt 18. juuliks 2011. a kella 17.00 aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Harjumaa 75201 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.ee

Kooskõlastuste koondtabel
Tehnovõrkude koondplaan
Tehnovõrkude koondplaan - lisaskeem

Kalesi küla Uuetoa kinnistul ja lähialal detailplaneeringu algatamine

Raasiku Vallavolikogu 08.06.2010. a otsusega nr 32 algatati detailplaneering Raasiku vallas, Kalesi külas, Uuetoa (65101:003:0418) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on 2,09 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine, kaheks krundiks jagamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Kätlin Nõu. Detailplaneering sisaldab Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.
Eelnimetatud otsusega saab tutvuda Raasiku Vallavalitsuses (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201) ja valla veebilehel www.raasiku.ee.

Detailplaneeringu kehtestamine Raasiku alevikus Meierei tn 25, Meierei tn 27 ning Kooli tänav kinnistutel ja nende lähialal
Raasiku Vallavolikogu 09.08.2011. a otsusega nr 54 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Raasiku alevikus, Meierei tn 25 (65101:007:0110, 0,41ha), Meierei tn 27 (65101:007:0035, 3,3ha) ning Kooli tänav (65101:007:0191, 0,21ha) kinnistutel ja nende lähialal. Detailplaneeringu eesmärk on kooli ja lasteaia juurdeehitustele parimate asukohtade väljaselgitamine, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede ja parkimisküsimuste lahendamine, krundipiiride muutmine ja tehnovõrkude ümbertõstmine, haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine. Detailplaneering on koostatud vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.

Detailplaneeringu kehtestamine Kalesi külas Ülase kinnistul ja selle lähialal

Raasiku Vallavolikogu 09.08.2011. a otsusega nr 55 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Kalesi külas, Ülase (65101:003:2680, 1,65ha) kinnistul ja selle lähialal. Detailplaneeringu eesmärk on elamumaa jagamine 3 elamukrundiks, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitse tagamine, vajalike servituutide ja piirangute määramine. Detailplaneering on koostatud vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.

Detailplaneeringu kehtestamine Kulli külas Karlsoni kinnistul ja selle lähialal
Raasiku Vallavolikogu 09.08.2011. a otsusega nr 56 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Kulli külas, Karlsoni (65101:002:0212, 2,61ha) kinnistul ja selle lähialal. Detailplaneeringu eesmärk on maatulundusmaa jagamine ja osaline sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsutee, parkimise, tehnovõrkude, haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine, vajalike servituutide ja piirangute määramine. Detailplaneering on koostatud vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule

Kalesi külas Jäätma 1 kinnistul algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Raasiku Vallavalitsus võttis 15.08.2011.a vastu korralduse nr 224 „Kalesi külas, Jäätma 1 kinnistul algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Raasiku Vallavolikogu 14.11.2006.a otsusega nr 94 algatatud Jäätma kinnistu detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu osa suurusega ca 2 ha maatulundusmaa maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, neljaks krundiks jagamine, hoonestusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine, tehnovõrkude lahenduste koostamine, teede ja tehnovõrkude servituutide vajaduse määramine, seadusjärgsete piirangute määramine, liikluskorralduse ja parkimistingimuste lahendamine ning heakorrastuse, haljastuse ja jäätmekäitluse lahendamine. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad tegevused ei oma olulist keskkonda kahjustavat mõju. Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu katastritunnus on 65101:003:0721.Eelnimetatud korraldusega saab tutvuda Raasiku Vallavalitsuses (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201) ja valla veebilehel www.raasiku.ee

Pikavere külas, Mikuveere ja Mikuoru kinnistutel ja nende lähialal algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Raasiku Vallavalitsus võttis 19.09.2011.a vastu korralduse nr 267 „Pikavere külas, Mikuveere ja Mikuoru kinnistutel ja nende lähialal algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Raasiku Vallavalitsuse 17.06.2011.a korraldusega nr 161 Mikuveere ja Mikuoru kinnistutel ja nende lähialal algatatud detailplaneeringu eesmärgiks on 4,39 ha maatulundusmaal kahe elamukrundi moodustamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine vastavalt kehtestatud üldplaneeringule.
Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad tegevused ei oma olulist keskkonda kahjustavat mõju. Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistute katastritunnused on 65101:004:0278 ja 65101:004:0277.
Eelnimetatud korraldusega saab tutvuda Raasiku Vallavalitsuses (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201) ja valla veebilehel www.raasiku.ee.

Kalesi külas, Tutti ja Tuti 1 kinnistutel ja nende lähialal algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Raasiku Vallavalitsus võttis 10.10.2011.a vastu korralduse nr 288 „Kalesi külas, Tutti ja Tuti 1 kinnistutel ja nende lähialal algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Raasiku Vallavolikogu 11.04.2006 otsusega nr 41 algatatud ning 08.06.2010 otsusega nr 34 täpsustatud Tutti ja Tuti 1 kinnistutel ja nende lähialal algatatud detailplaneeringu eesmärgiks on ca 17 ha alal maatulundusmaa sihtotstarbe osaline muutmine, jagamine elamu- ja maatulundusmaa kruntideks ja neid teenindavateks kruntideks, ehitusõiguse määramine. Planeeringuga lahendatakse tehnovarustus, liikluskorraldus ja juurdepääsud, antakse haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitselised põhimõtted, määratakse vajalikud piirangud ja servituudid.
Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad tegevused ei oma olulist keskkonda kahjustavat mõju. Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistute katastritunnused on 65101:003:0507 ja 65101:003:0829.
Eelnimetatud korraldusega saab tutvuda Raasiku Vallavalitsuses (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201) ja valla veebilehel www.raasiku.ee.

Aruküla alevikus, Suvila tn 28 kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu avalik väljapanek
Aruküla alevikus, Suvila tn 28 kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu avalik väljapanek.
Raasiku Vallavalitsus on 14.11.2011. a korraldusega nr 330 vastu võtnud Raasiku vallas, Aruküla alevikus, Suvila tn 28 (65101:003:2760, 9468 m2) kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneering on koostatud detailplaneeringu algatamise taotluse esitanud isiku kulul FE Arhitektid OÜ poolt.
Detailplaneeringu eesmärk on elamumaa jagamine 3 elamukrundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, parkimise, tehnovõrkude, haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt lähtetingimustele.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.12. - 19.12.2011.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus, Tallinna mnt 24.
Detailplaneering on avaldatud ka Raasiku valla veebilehel www.raasiku.ee.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada kirjalikult Raasiku Vallavalitsusele hiljemalt 19. detsembriks 2011.a kella 17.00 aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Harjumaa 75201 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.ee.
Suvila tn 28 DP põhijoonis

Kalesi külas, Uuetoa kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu avalik väljapanek.
Raasiku Vallavalitsus on 14.11.2011. a korraldusega nr 331 vastu võtnud Raasiku vallas, Kalesi külas, Uuetoa (65101:003:0418, 2,09 ha) kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneering on koostatud Raasiku Vallavalitsuse taotlusel ja detailplaneeringu algatamise taotluse esitanud isiku kulul FE Arhitektid OÜ poolt.
Detailplaneeringu eesmärk on maatulundusmaa kaheks krundiks jagamine, maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning servituutide ja piirangute määramine. Detailplaneering sisaldab Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt lähteülesandele. Samuti on seisukohal, et üldplaneeringu muutmine antud asukohas on põhjendatud, tegemist on muudatusega kruntide suuruse osas.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.12.2011. - 02.01.2012.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.
Detailplaneering on avaldatud ka Raasiku valla veebilehel www.raasiku.ee.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 2. jaanuariks 2012.a kella 17.00 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.ee
Seletuskiri
Uuetoa DP põhijoonis 
Uuetoa DP tehnovõrkude plaan