Detailplaneeringu algatamise taotlus

Kirjeldus:

 Vastavalt „Planeerimisseaduse" § 130 lõikele 1 võib taotlejal olla vajalik enne detailplaneeringu algatamist sõlmida Raasiku Vallavalitsusega haldusleping detailplaneeringu koostamise või koostamise tellimise, sh finantseerimise üleandmise kohta.

Vastavalt „Planeerimisseaduse" § 131 lõikele 2 võib taotlejal olla vajalik vähemalt enne detailplaneeringu vastuvõtmist sõlmida Raasiku Vallavalitsusega haldusleping detailplaneeringuga ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamise kohustuse üleandmise või väljaehitamisega seotud kulude täieliku või osalise kandmise kohta. 

Kohalik omavalitsus võib otsust kaalutledes keelduda detailplaneeringu algatamisest, vastuvõtmisest või kehtestamisest.

Vastavalt planeerimisseaduse § 128 ei algatata detailplaneeringut eelkõige juhul, kui:

- algatamine on ilmselgelt vastuolus üldplaneeringuga.

- on ilmne, et algatatava planeeringu elluviimine tulevikus ei ole võimalik, eelkõige kui planeeringu koostamise korraldajal puudub võimalus detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse või avalikes huvides olevate tehnorajatiste ehitamise kohustuse täitmiseks vajalike kulude kandmiseks ning detailplaneeringust huvitatud isik keeldub selliseid kulusid kandmast;

- selleks on muu ülekaalukal avalikul huvil põhinev põhjus;

- planeeringu elluviimisega kaasneks ebaproportsionaalne kolmanda isiku õiguste riive. 

Ettepaneku detailplaneeringu koostamise algatamiseks võib teha igaüks, kuid detailplaneeringu algatamise taotlus peab olema allkirjastatud ka maaomaniku poolt või on lisatud juurde notariaalselt kinnitatud volikiri. 

Kestvus:

Vastavalt „Planeerimisseaduse § 128 lõige 4 detailplaneering algatatakse või jäetakse algatamata 30 päeva jooksul selle algatamise taotluse saamisest arvates. Mõjuval põhjusel, eelkõige planeeringuala suurusest, uuringute läbiviimise vajadusest, halduslepingu sõlmimise eelduseks olevate asjaolude selgitamiseks või kaasatavate ja koostöötegijate suurest hulgast tingitud põhjusel, võib nimetatud tähtaega pikendada 90 päevani.

Planeeringu koostaja

Detailplaneeringut võib koostada vastavat õigust omav isik. Planeerimisseaduse § 6 lõike 10 kohaselt on planeerija geograafia, arhitektuuri või maastikuarhitektuuri eriala magistritasemele vastava kõrgharidusega või vastutava spetsialisti taseme kutsetunnistusega isik või isik, kellele on antud ruumilise keskkonna planeerija kutse.

NB!

Enne detailplaneeringu taotluse esitamist palume tutvuda Raasiku valla üldplaneeringu kaardi ja seletuskirjaga. Lisaküsimustega pöörduda vallavalitsuse poole.

Vastutaja:

Planeeringute spetsialist Krista Erg-Scacchetti, planeeringud@raasiku.ee, telefon 60 70 444

Õigusaktid:

 

Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Raasiku vallamajast.  Vastuvõtuajad: E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada vormikohane avaldus

Viide: