2010. aasta detailplaneeringud

Raasiku alevikus, Rohtla kinnistul ja lähialal algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Raasiku Vallavalitsus võttis vastu 21.01.2010.a korralduse nr 21 „Raasiku alevikus, Rohtla kinnistul ja lähialal algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Raasiku Vallavolikogu 11.04.2006.a otsusega nr 42 ja 11.11.2008.a otsusega nr 70 algatatud Rohtla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiks on 4,46 ha kinnistu maa sihtotstarbe muutmine ja jagamine 12 elamu-, 2 transpordi-, 1 üldkasutatava-, 1 tootmis- ning 1 maatulundusmaa krundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju. Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu katastritunnus on 65101:007:2590.

Detailplaneeringu algatamise korralduste kehtetuks tunnistamine

Raasiku Vallavalitsus on 05.03.2010.a vastu võtnud korralduse nr 53 „Detailplaneeringu algatamise korralduste kehtetuks tunnistamine".
Kehtetuks tunnistatakse järgmised korraldused:
31.08.2005.a korraldus nr 305 „Detailplaneeringu algatamine Perila küla, Palli maatükk 1";
30.09.2005.a korraldus nr 343 „Detailplaneeringu algatamine Aruküla alevik, Tutti mü";
10.10.2005.a korraldus nr 363 „Detailplaneeringu algatamine Järsi küla, Peetri II maatükk";
14.10.2005.a korraldus nr 384 „Detailplaneeringu algatamine Igavere küla, Kuuse I kinnistu II maatükk".

Detailplaneeringu algatamine Kalesi külas Saaresalu kinnistul ja lähialal

Raasiku Vallavalitsuse 01.04.2010. a korraldusega nr 88 algatati detailplaneering Raasiku vallas, Kalesi külas Saaresalu (65101:003:0722) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on 1,0 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Rivo Kuusmaa. Detailplaneering koostatakse vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.
Nimetatud korraldusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.

Kalesi külas Kullerkupu kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu avalik väljapanek
Raasiku Vallavalitsus on 09.04.2010. a korraldusega nr 93 vastu võtnud Raasiku vallas, Kalesi külas Kullerkupu (65101:003:0338, 1,5 ha) kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneering on koostatud Raasiku Vallavalitsuse taotlusel ja detailplaneeringu algatamise taotluse esitanud isikute kulul OÜ Harju Projekt poolt.
Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva elamumaa (1,5 ha) kolmeks krundiks jagamine, ehitusõiguse määramine, hoonestusalade piiritlemine, liikluskorralduse, heakorra, tehnovõrkude ning servituutide ja piirangute määramine.
Detailplaneering sisaldab Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering vastab seadustele ja muudele õigusaktidele. Samuti on seisukohal, et üldplaneeringu muutmine antud asukohas on põhjendatud, tegemist on Aruküla alevikuga piirneva alaga. Samuti on Kullerkupu kinnistu 100% elamumaa sihtotstarbega- seega on tegemist vaid muudatusega kruntide suuruse osas.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28.04.-26.05.2010.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.
Detailplaneering on avaldatud ka Raasiku valla veebilehel www.raasiku.ee.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 26. maiks 2010.a kella 17.00 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.ee.
Kullerkupu põhijoonis
Kullerkupu seletuskiri ja kooskõlastuste koondtabel

Aruküla alajaama detailplaneeringu avalik väljapanek
Raasiku Vallavalitsus on 26.03.2010. a korraldusega nr 84 vastu võtnud Raasiku vallas, Järsi külas, Koobitsa (65101:003:0228, 18,59ha), Krimpli (65101:002:0174, 13,2ha), Luunimäe (65101:002:0231, 5,12ha), Sepa (65101:002:0139, 46,28ha), Paunaste (65101:002:0179, 0,42ha) ning AJ Aruküla (65101:002:0049, 4,65ha) maaüksustel ja nende lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneering on koostatud Raasiku Vallavalitsuse taotlusel ja Elering OÜ kulul OÜ Planeerimisbüroo DiaLoog poolt.
Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva alajaama demonteerimine, uue alajaama planeerimine, kaherealise 330 kV õhuliini rajamine, ehituseskiisi koostamine, juurdepääsuteede lahendamine, heakorra ja keskkonnakaitse tagamine.
Detailplaneering sisaldab Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering vastab seadustele ja muudele õigusaktidele. Samuti on seisukohal, et üldplaneeringu muutmine antud asukohas on põhjendatud, kuna amortiseerunud ja ohtlikuks muutuvad alajaama seadmed asendatakse uute keskkonnanõuetele vastavate ning vähem müra tekitavate seadmetega, sellest tulenevalt paraneb olukord lähedalasuvate elamute elanikel.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.04.-24.05.2010.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.
Detailplaneering on avaldatud ka Raasiku valla veebilehel www.raasiku.ee.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 24. maiks 2010.a kella 17.00 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.ee.
Seletuskiri
Kontaktvöönd
Põhijoonis
Tehnovõrgud
Kooskõlastuste koondtabel

Aruküla alevikus Põllu tn 34 kinnistul algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Raasiku Vallavalitsus võttis vastu 19.04.2010.a korralduse nr 104 „Aruküla alevikus, Põllu tn 34 kinnistul algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Raasiku Vallavolikogu 10.06.2008.a otsusega nr 44 algatatud Põllu tn 34 kinnistu detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva 2478 m2 elamumaa kaheks krundiks jagamine, hoonestusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine, tehnovõrkude lahenduste koostamine, teede ja tehnovõrkude servituutide vajaduse määramine, seadusjärgsete piirangute määramine, liikluskorralduse ja parkimistingimuste lahendamine ning heakorrastuse, haljastuse ja jäätmekäitluse lahendamine. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad tegevused ei oma olulist keskkonda kahjustavat mõju. Elamumaa sihtotstarbega kinnistu katastritunnus on 65101:003:1330.
Eelnimetatud korraldusega saab tutvuda Raasiku Vallavalitsuses (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201) ja valla veebilehel www.raasiku.ee.

Järsi külas Koobitsa , Krimpli, Luunimäe, Sepa, Paunaste ning AJ Aruküla maaüksustel ja nende lähialal koostatud detailplaneeringu avalik arutelu

Raasiku vallas, Järsi külas, Koobitsa (65101:003:0228, 18,59ha), Krimpli (65101:002:0174, 13,2ha), Luunimäe (65101:002:0231, 5,12ha), Sepa (65101:002:0139, 46,28ha), Paunaste (65101:002:0179, 0,42ha) ning AJ Aruküla (65101:002:0049, 4,65ha) maaüksustel ja nende lähialal koostatud detailplaneeringu avaliku väljapaneku aeg on 26.04.-24.05.2010.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24. Detailplaneering on avaldatud ka Raasiku valla veebilehel www.raasiku.ee. Detailplaneering on koostatud Raasiku Vallavalitsuse taotlusel, Elering OÜ kulul OÜ Planeerimisbüroo DiaLoog poolt ja sisaldab Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva alajaama demonteerimine, uue alajaama planeerimine, kaherealise 330 kV õhuliini rajamine, ehituseskiisi koostamine, juurdepääsuteede lahendamine, heakorra ja keskkonnakaitse tagamine.
Planeerimisseaduse § 21 lõike 2 kohaselt toimub Koobitsa, Krimpli, Luunimäe, Sepa, Paunaste, ning AJ Aruküla maaüksustel ja nende lähialal koostatud detailplaneeringu avalik arutelu 03.06.2010.a kell 17.00 Raasiku vallamaja II korruse koosolekutesaalis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.

Raasiku vallas, Kalesi külas Kullerkupu kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu avalik arutelu

Raasiku vallas, Kalesi külas Kullerkupu (65101:003:0338, 1,5 ha) kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu avaliku väljapaneku aeg on 28.04.-26.05.2010.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24. Detailplaneering on avaldatud ka Raasiku valla veebilehel www.raasiku.ee.
Detailplaneering on koostatud Raasiku Vallavalitsuse taotlusel ja detailplaneeringu algatamise taotluse esitanud isikute kulul OÜ Harju Projekt poolt.
Detailplaneering sisaldab Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeringu eesmärk on olemasoleva elamumaa (1,5 ha) kolmeks krundiks jagamine, ehitusõiguse määramine, hoonestusalade piiritlemine, liikluskorralduse, heakorra, tehnovõrkude ning servituutide ja piirangute määramine.
Planeerimisseaduse § 21 lõike 2 kohaselt toimub Kullerkupu kinnistul ja lähialal koostatud detailplaneeringu avalik arutelu 03.06.2010.a kell 16.00 Raasiku vallamaja II korruse koosolekutesaalis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.

Pikavere külas, Mikukivi mü ning Mikuveere ja Mikuoru mü algatatud detailplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Raasiku Vallavalitsus võttis vastu 21.05.2010.a korralduse nr 167 „Pikavere külas, Mikukivi mü ning Mikuveere ja Mikuoru mü algatatud detailplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Raasiku Vallavalitsuse 18.12.2006.a korraldusega nr 562 algatatud Mikukivi mü ja Raasiku Vallavolikogu 13.03.2007.a otsusega nr 31 algatatud Mikuveere ja Mikuoru mü detailplaneeringute eesmärgiks on kolmele üle 2 ha suurusele kinnistule (üldpindala 6,59 ha) ehitusõiguse määramine, maa sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede lahendamine, heakorra- ja keskkonnakaitse tagamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistute katastritunnused on 65101:004:0276, 65101:004:0278, 65101:004:0277.
Eelnimetatud korraldusega saab tutvuda Raasiku Vallavalitsuses (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201) ja valla veebilehel www.raasiku.ee.

Kalesi külas Lennunurga kinnistul ja lähialal detailplaneeringu algatamine
Raasiku Vallavalitsuse 28.05.2010. a korraldusega nr 172 algatati detailplaneering Raasiku vallas, Kalesi külas Lennunurga (65101:003:0748) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on 1,9 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine, kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Hedmund Villumson. Detailplaneering koostatakse vastavalt kehtivale Raasiku valla üldplaneeringule.
Nimetatud korraldusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.
Eelnimetatud korraldusega saab tutvuda Raasiku Vallavalitsuses (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201) ja valla veebilehel www.raasiku.ee.

Kurgla külas, Sinipõllu kinnistul ja lähialal koostatud Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 10.05.2010.a korraldusega nr 131 vastu võtnud Raasiku vallas, Kurgla külas, Sinipõllu (65101:002:0613, 1,3ha) kinnistul ja lähialal koostatud Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on maatulundusmaa kaheks krundiks jagamine, maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine.
Raasiku Vallavalitsus on 10.05.2010.a korraldusega nr 132 vastu võtnud Raasiku vallas, Kurgla külas, Siniaru (65101:002:0614, 2,0ha) kinnistul ja lähialal koostatud detailplaneeringu, mis vastab kehtivale üldplaneeringule. Detailplaneeringu eesmärk on 2,0 ha elamumaa kaheks krundiks jagamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine.
Siniaru ja Sinipõllu kinnistute ja nende lähiala detailplaneering on koostatud Raasiku Vallavalitsuse taotlusel ja planeeringust huvitatud isiku kulul FE Arhitektid OÜ poolt.
Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt lähtetingimustele. Samuti on seisukohal, et üldplaneeringu osaline muutmine antud asukohas on põhjendatud, tegemist on Kurgla küla südames oleva väljakujunenud elamute piirkonnaga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.06.-01.07.2010.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.
Detailplaneering on avaldatud ka Raasiku valla veebilehel www.raasiku.ee.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 01. juuliks 2010.a kella 18.00 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.ee.
Planeerimisseaduse § 21 lõike 2 kohaselt toimub Siniaru ja Sinipõllu kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu avalik arutelu 08.07.2010.a kell 17.00 Raasiku vallamaja II korruse koosolekutesaalis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.
Tiitelleht
Koosseis
Põhijoonis

Detailplaneeringu algatamine Aruküla alevikus Suvila tn 28 kinnistul ja lähialal
Raasiku Vallavalitsuse 09.07.2010. a korraldusega nr 227 algatati detailplaneering Raasiku vallas, Aruküla alevikus, Suvila tn 28 (65101:003:2760) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on 9468 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on elamumaa kolmeks krundiks jagamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Helle Jürman. Detailplaneering koostatakse vastavalt kehtivale Raasiku valla üldplaneeringule.
Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.
Eelnimetatud otsusega saab tutvuda Raasiku Vallavalitsuses (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201) ja valla veebilehel www.raasiku.ee

Detailplaneeringu algatamine Raasiku vallas Kulli külas Emili kinnistul ja lähialal

Raasiku Vallavalitsuse 11.08.2010. a korraldusega nr 249 algatati detailplaneering Raasiku vallas, Kulli külas, Emili (65101:002:0210) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on 9,77 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa jagamine ja osaline sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Avo Hio. Detailplaneering koostatakse vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.
Nimetatud korraldusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.
Eelnimetatud korraldusega saab tutvuda Raasiku Vallavalitsuses (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201) ja valla veebilehel www.raasiku.ee.

Detailplaneeringu algatamine Raasiku vallas Kulli külas Karlsoni kinnistul ja lähialal

Raasiku Vallavalitsuse 11.08.2010. a korraldusega nr 248 algatati detailplaneering Raasiku vallas, Kulli külas, Karlsoni (65101:002:0212) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on 2,61 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa jagamine ja osaline sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Marina Karro. Detailplaneering koostatakse vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.
Nimetatud korraldusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.
Eelnimetatud korraldusega saab tutvuda Raasiku Vallavalitsuses (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201) ja valla veebilehel www.raasiku.ee.

Detailplaneeringu kehtestamine Kalesi külas Kullerkupu kinnistul ja lähialal
Raasiku Vallavolikogu 10.08.2010. a otsusega nr 41 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Kalesi külas, Kullerkupu (65101:003:0338) kinnistul ja lähialal. Detailplaneeringu eesmärgiks on elamumaa-ala kolmeks krundiks jagamine, ehitusõiguse määramine, hoonestusalade piiritlemine, liikluskorralduse, heakorra, tehnovõrkude ja rajatiste ning servituutide ja piirangute määramine. Detailplaneeringuala suurus on 1,5 ha. Detailplaneering sisaldab Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu kehtestamine Kurgla külas, Sinipõllu kinnistul ja lähialal ning Siniaru kinnistul ja lähialal.

Raasiku Vallavolikogu 14.09.2010. a otsusega nr 46 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Kurgla külas, Sinipõllu (65101:002:0613, 1,3ha) kinnistul ja lähialal ning Siniaru (65101:002:0614, 2,0ha) kinnistul ja lähialal. Detailplaneeringu eesmärk Sinipõllu kinnistu alal on maatulundusmaa kaheks krundiks jagamine, maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine. Detailplaneeringu eesmärk Siniaru kinnistu alal on elamumaa kaheks krundiks jagamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine. Detailplaneering sisaldab Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 

Detailplaneeringu algatamine Aruküla alevikus Harju tee 33 kinnistul ja lähialal.

Raasiku Vallavolikogu 14.09.2010. a otsusega nr 47 algatati detailplaneering Raasiku vallas, Aruküla alevikus, Harju tee 33 (65101:003:2100) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on 5444 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on elamumaa kaheks krundiks jagamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Ann Nõgols. Detailplaneering sisaldab Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.

Raasiku alevikus Rohtla kinnistul ja lähialal koostatud detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus on 01.10.2010.a korraldusega nr 304 vastu võtnud Raasiku vallas, Raasiku alevikus, Rohtla (65101:007:2590, 4,46 ha) kinnistul ja lähialal koostatud Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu maa sihtotstarbe muutmine ja jagamine 12 elamu-, 2 transpordi-, 1 üldkasutatava-, 1 tootmis- ning 1 maatulundusmaa krundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, heakorra- ja keskkonnakaitse tagamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Rohtla kinnistu ja lähiala detailplaneering on koostatud Raasiku Vallavalitsuse taotlusel ja planeeringust huvitatud isiku kulul OÜ Harju Projekt poolt.
Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt lähtetingimustele.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.11.- 29.11.2010.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus, Tallinna mnt 24 ning Raasiku raamatukogus, Raasiku alevikus, Tallinna mnt 21.
Detailplaneering on avaldatud ka Raasiku valla veebilehel www.raasiku.ee.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 29. novembriks 2010.a kella 17.00 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.ee.

Seletuskiri Rohtla maaüksuse detailplaneeringu juurde
Rohtla kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneeringu kehtestamine Järsi külas Koobitsa, Krimpli, Luunimäe, Sepa, Paunaste ning AJ Aruküla maaüksustel ja nende lähiala

Raasiku Vallavolikogu 12.10.2010. a otsusega nr 53 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Järsi külas, Koobitsa (65101:003:0228), Krimpli (65101:002:0174), Luunimäe (65101:002:0231), Sepa (65101:002:0139), Paunaste (65101:002:0179) ning AJ Aruküla (65101:002:0049) maaüksustel ja nende lähialal. Detailplaneeringuga muudetakse Raasiku valla üldplaneeringuga määratud maatulundusmaa juhtfunktsioon planeeringualal osaliselt tootmismaaks. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva alajaama demonteerimine, uue alajaama planeerimine, kaherealise 330kV õhuliini rajamine, ehituseskiisi koostamine, juurdepääsuteede lahendamine, heakorra ja keskkonnakaitse tagamine.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kulli külas Kullerkupu kinnistul

Raasiku Vallavalitsus võttis vastu 12.11.2010.a korralduse nr 355 „Kulli külas, Kullerkupu kinnistul algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Raasiku Vallavalitsuse 05.02.2007.a korraldusega nr 86 algatatud Kullerkupu kinnistu detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva 5015 m2 maatulundusmaa maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, hoonestusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine, tehnovõrkude lahenduste koostamine, teede ja tehnovõrkude servituutide vajaduse määramine, seadusjärgsete piirangute määramine, liikluskorralduse ja parkimistingimuste lahendamine ning heakorrastuse, haljastuse ja jäätmekäitluse lahendamine. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad tegevused ei oma olulist keskkonda kahjustavat mõju. Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu katastritunnus on 65101:002:0349. Eelnimetatud korraldusega saab tutvuda Raasiku Vallavalitsuses (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201) ja valla veebilehel www.raasiku.ee.

Rohtla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu 16.12.2010.a kell 16.00

Raasiku vallas, Raasiku alevikus, Rohtla (65101:007:2590, 4,46ha) kinnistul ja lähialal koostatud detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 01.11.-29.11.2010.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24, Raasiku raamatukogus, Raasiku alevikus, Tallinna mnt 21 ning valla veebilehel www.raasiku.ee. Planeerimisseaduse § 21 lõike 2 kohaselt toimub Rohtla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu neljapäeval, 16.12.2010.a kell 16.00 Raasiku vallamaja II korruse koosolekutesaalis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Raasiku Vallavolikogu 08.06.2010. a otsusega nr 33 algatati detailplaneering Raasiku vallas, Raasiku alevikus Meierei tn 25 (katastritunnus 65101:007:0110, pindala 0,41 ha), Meierei tn 27 (katastritunnus 65101:007:0035, pindala 3,30 ha), Kooli tänaval (katastritunnus 65101:007:0191, pindala 0,21 ha) kinnistutel ja nende lähialal ulatuses, mis on vajalik planeeringuga ettenähtud tehnovõrkude ja –rajatiste väljaehitamiseks. Detailplaneeringu eesmärgiks on kooli ja lasteaia juurdeehitustele parimate asukohtade väljaselgitamine, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede ja parkimisküsimuste lahendamine, vajadusel krundipiiride muutmine ja tehnovõrkude ümbertõstmine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering koostatakse vastavalt kehtivale Raasiku valla üldplaneeringule.
Valminud on detailplaneeringu eskiisjoonis, mis on tutvumiseks üles pandud:

Raasiku vallamaja II korrusel, aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla alevikus;
Raasiku Lasteaias „Oravake", aadressil Meierei tn 25, Raasiku alevikus;
Raasiku Põhikoolis, aadressil Meierei tn 27, Raasiku alevikus;
Raasiku raamatukogus, aadressil Tallinna mnt 21, Raasiku alevikus;
Raasiku Konsumis, aadressil Tallinna mnt 19, Raasiku alevikus;
Raasiku valla veebilehel www.raasiku.ee.
Eskiisjoonise avalik väljapanek toimub 10.01.- 24.01.2011. Sel ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu eskiisjoonise kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada hiljemalt 24. jaanuariks 2011.a kella 17.00 Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Harjumaa 75201 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.ee