Võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

Teenuse taotlemiseks tuleb pöörduda sotsiaalosakonna ametniku poole, kes viib läbi abivajaduse hindamise teenuse vajaduse ning esialgse teenuse mahu välja selgitamiseks. Võlanõustamisteenust osutab vastava ettevalmistusega sotsiaalosakonna ametnik. Vajadusel suunatakse teenuse vajaja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõuetele vastava teenuseosutaja juurde.  

Isikule, kes on suunatud teenusele vallavalitsuse poolt koostatud otsuse alusel, on teenus tasuta.

Teenuse taotlemiseks esitatakse vormikohane kirjalik taotlus.  

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Raasiku vallas

Vastutaja:

Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Karin Möllits
Kontaktid:  55567128, karin.mollits@raasiku.ee