Täisealise isiku hooldus ja hooldaja toetuse määramine

Täisealisele isikule hoolduse seadmise eesmärk on tagada vaimse või kehalise puude tõttu abivajavale isikule abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Täisealise isiku hooldus on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamiseks ning hooldatava juhendamine söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel; järelevalve on ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.

Teenus on üldjuhul pikaajaline ja toetava iseloomuga, mille pidev osutamine on vajalik selleks, et hooldust saav isik saaks jätkuvalt edasi elada oma kodus.

Hooldajal on õigus hooldajatoetusele.

Hooldajatoetuse suurused:

18-aastase ja vanema raske puudega isiku hooldajale 50 eurot kuus ja sügava puudega isiku hooldajale 70 eurot kuus

3-18 aastase raske puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus ja sügava puudega lapse hooldajale 70 eurot kuus

Hooldajat ei määrata hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isikud (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, lapselaps, täisealine kasulaps). Erandkorras määratakse juhul kui:

  1. Hooldatav vajab ööpäevaringset abi ja tal on sügav puue;
  2. Hooldatav vajab pidevat järelevalvet oma psüühilise seisundi tõttu; 
  3. Hoolduskoormus takistab tööealisel ülalpidamiskohustusega isikul aktiivselt osaleda tööturul; 

Hooldajaks ei määrata isikut, kellel endal on määratud raske või sügav puue. 
Üks hooldaja võib hooldada kuni kolme hooldatavat. 

Hooldajatoetust makstakse taotluse esitamise järgsel kuul ning toetus kantakse jooksva kuu eest hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja arveldusarvele. 

Teenuse taotlemiseks esitatakse vormikohane taotlus.
Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Raasiku vallas
Raasiku valla sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine

Hea teada: 

  1. Omastehooldajate käsiraamat. Koduste haigete põetamine. 
  2. Sotsiaalkindlustusamet: Tasustatud hoolduspuhkus - Alates 1. juulist 2018 on sügava puudega täisealise isiku hooldajal või lähedasel võimalik saada kalendriaastas kuni 5 tööpäeva puhkust. 

Vastutaja:

Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Karin Möllits
Kontaktid:  55567128, karin.mollits@raasiku.ee