Sünnitoetus

Sünnitoetuse eesmärk on lapse kasvatamisega kaasnevate kulutuste osaline katmine. Sünnitoetuse täismäär Raasiku vallas on 500 eurot.

Toetust võib taotleda lapse sünni puhul sünni kande alusel tingimusel, et võrdset hooldusõigust omavad vanemad või lapse ainuhooldusõigust omav vanem või lapse eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik(-ud) vähemalt eelneva aasta 31. detsembri seisuga. Kui lapse vanem või vanemad ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, makstakse sünnitoetus lapse eestkostjale või lapse tegelikule hooldajale.

Sünnitoetuse taotlemiseks esitab lapsevanem kolme kuu jooksul pärast lapse sündi Vallavalitsusele taotluse. Sünnitoetus määratakse lapse sünnikuupäeval kehtinud sünnitoetuse määras. Mitmike sünni puhul makstakse toetust igale lapsele.

Toetust makstakse volikogu kehtestatud täismääras, kui mõlema vanema elukoht rahvastikuregistris on eelneva aasta 31. detsembri seisuga Raasiku vald, ning pooles määras, kui ainult ühe vanema elukoht on rahvastikuregistris Raasiku vald. Üksikvanemale makstakse toetust täismääras.

Avaldus sünnitoetuse taotlemiseks

Sünnitoetuse taotlemine elektrooniliselt

Õigusaktid:

Vastutaja: vallasekretär Gunnar Nuuma, 6070416, gunnar.nuuma@raasiku.ee