Lastekaitsealase toimingud

 LASTEKAITSEALASED TOIMINGUD

Iga inimese kohus on lastekaitseseadusest tulenevalt teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest.

Laste ja noorte õigused

Lastekaitsealased toimingud, mida korraldab valla lastekaitsetöötaja

1. Alaealiste isiklike ja varaliste õiguste/huvide kaitse - vald kui eestkosteasutus kaitseb alaealiste huve tsiviil- ja kriminaalprotsessidel

2. Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine - vormistatakse vallavalitsuse korraldusega

 • (ajutine) paigutamine turvakodusse või varjupaika
 • lastetoetuste ümbermääramine

3. Vanemliku hoolitsuseta lapse perekonnas hooldamine - vormistatakse vallavalitsuse korraldusega
Vajalikud dokumendid:

 • hooldajaks soovija vabas vormis avaldus
 • hooldajaks soovija isikut tõendav dokument
 • lapse sünnitunnistuse koopia
 • vähemalt 10-aastase lapse nõusolek /ka nooremalt lapselt, kui lapse arengutase seda võimaldab/
 • dokumendid, mis selgitavad, miks lapsevanemad ise last ei kasvata

4. Laste ja perede nõustamine

 • laste kasvatamisega seotud vaidluste lahendamine
 • lastega suhtlemise korra määramine, kui vanemad ei ole kokku leppinud, kuidas lahus elav vanem võtab osa lapse kasvatamisest
 • abivajavale perele või lapsele tugiisiku määramine
 • erivajadustega lastele sobiva arengu- ja õpikeskkonna leidmine jne.

 

Menetlused, mida lahendab kohus
 Perekonnaseaduse jõustumisega 1. juulist 2010 kuuluvad kohtu pädevusse järgmised menetlused:

1. Tehingud alaealise varaga - alaealise nimel oleva varaga tehingute tegemiseks on vajalik kohtu nõusolek;

2. Eestkoste seadmine lapsele – eestkoste seatakse lastele, kelle vanemad on surnud või teadmata kadunuks kuulutatud või piiratud teovõimega või vanematelt on vanema õigused ära võetud või laps on perest eraldatud või on laps mingil muul põhjusel jäänud ilma vanemlikust hoolitsusest. Eestkoste seatakse eestkostet vajava isiku elukoha järgi ja taotluse kohtule võivad esitada eestkosteasutus, teised puudutatud isikud või kohtu algatusel.

3. Vanema(te)lt hooldusõiguse äravõtmine või lapse äravõtmine vanemalt – kui lapse kehalist, vaimset või hingelist heaolu või tema vara ohustab vanema hooldusõiguse kuritarvitamine, lapse hooletussejätmine, vanemate suutmatus täita oma kohustusi või kolmanda isiku käitumine ja kui vanemad ei soovi või ei ole võimelised ohtu ära hoidma.

Kohtule võib asjast huvitatud isik esitada avalduse otse või lastekaitsespetsialisti poole pöördudes.

Vaata ka:

Lastekaitseseadus

Perekonnaseadus

2015. aastal Tartu ülikooli läbiviidud uuringust selgus, et lubamatult palju Eesti lapsi langeb seksuaalse väärkohtlemise ohvriks. Justiitsministeerium on koostanud abimaterjali olukorraks, kui keegi kahtlustab, et last on seksuaalselt väärkoheldud: https://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/praktilisi-nouandeid/abimaterjal-lapsevanemale