Hoonete ehitisregistrisse kandmine

Ehitise olemasolu ehitisregistris saab kontrollida veebilehelt https://www.ehr.ee, samuti võib pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kus saab ehitisregistri andmeid kontrollida.

Kui inimene avastab, et tema hooneid ei ole ehitisregistris registreeritud, siis kõigepealt tuleks kontrollida, kas äkki tema enda valduses või arhiivides on dokumente, mis näitavad ehitise püstitamise seaduslikkust ja mis on mingil põhjusel jäänud registrile esitamata.

Kui on teada, et tegemist on ilma maakasutusõiguse ja ehitusloata püstitatud ehitisega, siis tuleks alustada vastavate loamenetlustega.

Ortofotode alusel saab kanda ehitisi registrisse minimaalsete andmete alusel, aga ebaseaduslikke ehitisi ei saa seadustada üksnes kande tegemisega ehitisregistrisse. Ehitisregistri kandel ehitise olemasolu kohta ei ole õiguslikku tähendust, seega ainuüksi kanne ehitise olemasolu kohta selle ehitise püstitamisele õiguslikku alust ei anna.

Ebaseadusliku ehitise registrisse kandmiseks tuleb läbi viia loa- või teavitamismenetlus.

Enne 1995. aastat ehitatud hoonete kasutusloa taotlemine
Hoonete registrisse kandmiseks tuleb esitada vormikohane andmete esitamise teatis (www.ehr.ee).   Kui hoonele on tehtud suuremahulisi juurdeehitusi või ümberehitustöid, siis tuleb läbi viia loa- või teavitamismenetlus.
Lisaks teatisele on vaja esitada:
-mõõdistusprojekt (hoonete puhul mille suurus üle 60 m² ja/või kõrgus üle 5 m)
- ehitise koordinaadid (on võimalik seostada olemasoleva hoone kujuga)
-kinnitused hoone ohutusnõuetele vastavuse kohta
a) kutsetunnitusega korstnapühkija akt (kui hoones on küttekeha)
b) elektripaigaldise nõuetele vastavuse tõend (kui hoones on elekter)
c) vee/heitvee lahendus

Peale 1995. aastat ehitatud hoonete kasutusloa taotlemine 
Lisaks hoone ehitisregistrisse kandmiseks esitatud ehitise teatisele koos ehitusprojekti ja hoone koordinaatidega tuleb esitada ka kasutusloa taotlus ja ehitise tehnilised dokumendid kasutusloa taotluse menetluse läbiviimiseks.