« Tagasi

Raasiku valla arengukava aastateks 2019-2028 läbivaatamine

Arengukava on omavalitsuse kogukondlik kokkulepe pika- ja lühiajalise arengu eesmärkide määratlemiseks ja nende elluviimiseks. Arengukava on aluseks vallaeelarve koostamisele, investeeringute kavandamisele ja nende jaoks rahaliste ja muude vahendite taotlemisele, laenude võtmise otsustamiseks jne.

Raasiku valla arengukava võeti vastu 11.02.2019. Kuna tänaseks on arengukava vastuvõtmisest möödunud enam kui 4 aastat ja suur osa planeeritud tegevustest on juba ka realiseeritud, siis on saabunud aeg arengukava investeeringute ja nendega seotud tegevuste kava üle vaadata, seda vajaduselt korrigeerida või lisada uusi olulisi tegevusi, toetamaks olemasoleva arengukava eesmärke ja tegevussuundi.

Arengukava ülevaatamise raames pakume kõikidele valla elanikele võimalust olla kaasatud arengukava uuendamisse ja teha ettepanekuid dokumendi täiendamiseks. Kuna kehtiva arengukava alusandmed pärinevad 2019. aastast ja vallavalitsuse poolt üldandmed läbivaatamise käigus kaasajastatakse, siis ettepanekuid andmete kaasajastamiseks pole vaja teha. Ootame vallaelanikelt ettepanekuid ja sisendit, mida võiksime veel valla arenguks kavandada. Ettepanekud arengukava täiendusteks on oodatud 5.juunini 2023 e-postile raasiku.vald@raasiku.ee.

Ettepanekute esitamisel lisada märksõna ARENGUKAVA 2023 ning isiku(te) nimi(ed), kelle poolt ettepanek tehti.

Raasiku valla arengukavaga 2019-2028 saab tutvuda siit.  https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4050/3201/9050/Raasiku%20valla%20arengukava.pdf#