Sotsiaaltoetused

Raasiku valla eelarvest makstavad toetused on:

  • sissetulekutest mittesõltuvad toetused

  • isiku, perekonna või leibkonna sissetulekust sõltuvad

  • erivajadusest tulenevad sotsiaaltoetused.

Sissetulekust mittesõltuvad toetused:

  1) sünnitoetus;
  2) esimesse klassi mineva lapse toetus;
  3) matusetoetus;
  4) hooldusperetoetus;
  5) õpilase sõiduhüvitis;
  6) tähtpäevatoetus;
  7) koduse lapse toetus.

 Sissetulekust sõltuvad toetused (sotsiaaltoetused) on:

  1) tervisetoetus;
  2) toetused lastega peredele;
  3) eluasemekulude toetus;
  4) muude erakorraliste kulutuste hüvitamine.

Sotsiaaltoetused on mõeldud perekonna toimetuleku soodustamiseks ja toetust makstakse leibkonna netosissetuleku suurust arvestades. Tegemist on sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetustega, mida makstakse Raasiku valla vähekindlustatud isikutele ja peredele hädavajalike kulude osaliseks katmiseks, mida ei hüvitata riiklike toetuste ja teenustega ja piisavate elatusvahenditeta isikutele vältimatu sotsiaalabi osutamiseks.

2021. aastal on Raasiku valla kohalik toimetulekupiir perekonna esimese liikme kohta 300 eurot, alaealiste laste kohta 360 eurot ning perekonna iga järgneva liikme kohta 240 eurot. Sotsiaaltoetusi on õigustatud saama perekonnad, kellel jääb pärast eluasemekulude tasumist kätte vähem raha äraelamiseks, kui on toimetulekupiir.

Erivajadusest tulenevad toetused (hooldajatoetus):

  1) hooldajatoetus täisealise puudega isiku hooldajale;
  2) hooldajatoetus puudega lapse hooldajale.

Lisaks maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest toimetulekutoetust.