Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamise täiendav eesmärk on lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Last kasvatavaks isikuks ei loeta isikut, kes on sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses asendushooldusteenust vahetult osutav isik.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Teenuse sisuks täiskasvanud isiku puhul on:

 • isiku juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;
 • isiku toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel;
 • isiku toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;
 • isiku seostamine teiste vajalike toetuste ja teenustega;
 • isiku toetamine suhtlemisel pereliikmetega ja tugivõrgustikuga, sealhulgas toetamine suhete loomisel ja säilitamisel;
 • vajadusel isiku saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;
 • isiku abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
 • isikule emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
 • distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
 • haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistide teavitamine isikuga toimuvatest muudatustest;
 • muud toetavad tegevused isiku toimetuleku parandamisel.

Teenuse sisuks lapse puhul on:

 • igapäevaelus toimetuleku õpetamine nii kodus kui ka väljaspool kodu, sh iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
 • toetamine suhtlemisel pereliikmetega või tugivõrgustikuga, sh toetamine suhete loomisel ja säilitamisel;
 • abistamine ja juhendamine haridusasutuses arendus- ja õpiprotsessis osalemisel;
 • lapsega koos tema huvitegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine, vajadusel motiveerimine huvitegevuste järjepidevuse tagamiseks;
 • abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
 • vajadusel lapse saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;
 • lapse turvalisuse jälgimine kodus ja haridusasutuses;
 • lapse toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel tuginedes lapse sisemiste jõuvarude kasutusele võtmisele
 • emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
 • haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialisti teavitamine lapsega toimuvatest muudatustest;
 • muud vajaduspõhised tegevused, mis toetavad last.

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Karin Möllits, Kontaktid: 55567128, karin.mollits@raasiku.ee

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Raasiku vallas