Tervisetoetus

Tervisetoetuse eesmärk on isiku terviserikkest, kroonilisest haigusest või muust tervislikust seisundist tulenevast erivajadusest tingitud kulutuste hüvitamine, mida ei rahastata Eesti Haigekassa või Sotsiaalkindlustusameti vahenditest. Tervisetoetust tasutakse ühekordse või perioodilise maksena raske majandusliku olukorra puhul ning see on ette nähtud hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks ja ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks.

Toetust saab taotleda avalduse alusel:

  1) retseptiravimitele tehtud kulude osaliseks hüvitamiseks;
  2) lapsele prillide ostmiseks;
  3) tehniliste ning muude abivahendite ostmise ja rentimise omaosaluskulude osaliseks hüvitamiseks;
  4) eriarsti vastuvõtule, raviprotseduuridele ja hoolekandeasutusse sõitmisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks;
  5) põetus- ja hooldusvahendite ostu kulude osaliseks hüvitamiseks;
  6) muude tervisega seotud ja erivajadusest tulenevate kulude katmiseks.

Toetuse taotlemiseks esitab isik Vallavalitsusele vormikohase taotluse millele lisatakse

1) sotsiaalhoolekande seaduse § 133 alusel taotleja ja perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid;

2) tehtud kulutusi tõendavad dokumendid, mille kompenseerimiseks sotsiaaltoetust taotletakse.

Vallavalitsusel on õigus küsida täiendavaid andmeid ja dokumente, mis põhjendavad toetuse või teenuse vajadust, kohtuda taotlejaga, vajadusel külastada abivajaja elukohta ning teha päringuid andmeregistritesse.

Toetuse taotlemiseks esitatakse avaldus:

Täiendav info sotsiaal- ja haridusosakonnast. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit

Õigusaktid:

Täiendav info sotsiaal- ja haridusosakonnast. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit.

Toetuse saamiseks esitatakse vormikohane avaldus.

Taotlemine elektrooniliselt

Sisenege Raasiku valla iseteeninduskeskkonda SPOKU.  Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Jälgige  vormi täitmise kulgu. Taotlus on esitatud korrektselt, kui Teie e-posti aadressile laekub sellekohane kinnituskiri.