Täiendavad teenused

Täiendavate vajaduspõhiste sotsiaalteenuste eesmärk on osutada abivajajatele teenuseid lähtuvalt isiku tegelikust vajadusest.

Täiendavateks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:
  1) psühholoogi nõustamisteenus;
  2) perenõustamisteenus;
  3) perelepitusteenus;
  4) kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine;
  5) tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine;
  6) toiduabi;
  7) viipekeele tõlketeenus;
  8) muud toetavad teenused.

Teenuse taotlemiseks esitatakse vormikohane kirjalik taotlus.  

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Raasiku vallas

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Karin Möllits
Kontaktid:  55567128, karin.mollits@raasiku.ee