Võimalus esitada taotlusi tuuleparkide eriplaneeringus osalemiseks kuni 25. detsembrini 2022. a (k.a.)

21.11.22

Vindr Baltic OÜ esitas 10. novembril 2022.a Raasiku Vallavalitsusele taotluse tuulepargi rajamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOVEP) ja sellega seotud keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) algatamiseks Raasiku vallas. Enne eriplaneeringu algatamise üle otsustamist on ka teistel isikutel võimalik samasisulisi taotluseid esitada, sest planeeringuga tehakse selgeks tuuleparkide võimalikud asukohad üle kogu Raasiku valla territooriumi ja taotlused menetletakse korraga.

Eriplaneeringu eesmärk on selgitada välja, kas on olemas ja kui on, siis kus Raasiku vallas on sobilikke asukohti elektrituulikute rajamiseks ning kuidas need sobivatesse kohtadesse rajada oleks võimalik. Asukohavalikul võetakse arvesse kohalike elanike huvid, sotsiaalsed aspektid, keskkonnamõju, majanduslikud ja tehnilised võimalused. Selgitatakse välja sobivate alade suurused, rajatavate tuulikute maksimaalne arv, tehnilised parameetrid ning võimalikud liinikoridorid ühendamaks tuuleparke alajaama(de)ga.

KOVEP koostamine võtab mitu aastat aega, hetkel toimub info kogumine algatamise otsuse tegemiseks. KOVEP ja KSH esimeses etapis toimub tuuleparkide asukohtade eelvalik (planeerimisseadus (PlanS) §-id 98-109). Eelvaliku lõpptulemusena otsustatakse tuuleparkidele sobivaimad asukohad. Valitud asukohtades viiakse läbi detailplaneeringu täpsusega KOVEP teine etapp ehk detailse lahenduse menetlus (PlanS §-id 111-116) ning KSH, sh viiakse läbi vajalikud uuringud. Sellele järgneb KOVEP ja KSH vastuvõtmine ja kehtestamine (PlanS  §-id 117-122).

Raasiku valla eelarves ei ole ette nähtud raha KOVEP ja KSH koostamiseks. Seega saab planeeringu menetlus toimuda ainult juhul, kui taotleja seda täielikult ise rahastab. Selleks sõlmitakse leping. KOVEP ja KSH koostaja leidmiseks viib hanke läbi kohalik omavalitsus. Taotleja rahastab, aga kohalik omavalitsus valib koostajad, korraldab ja kontrollib planeeringu koostamise protsessi.

Vastavalt PlanS § 96 lõikele 31 võib KOVEP taotluse menetlemisest huvitatud isik esitada täiendava samasisulise taotluse 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates.

Taotlus esitada hiljemalt 25. detsembriks 2022. a (k.a) digitaalselt allkirjastatuna Raasiku Vallavalitsusele e-posti aadressile raasiku.vald@raasiku.ee või paberkandjal Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201. Küsimuste korral pöörduda planeeringute spetsialist poole: Krista Erg-Scacchetti, tel 5017483, krista.erg@raasiku.ee .