Detailplaneeringute dokumendid

Detailplaneeringute dokumendid on ajapikku jagunenud erinevate andmekogude vahel. Vanemad planeeringud võivad olla olemas ka ainult paberkujul. Osaliselt vanemate registrite andmed kattuvad uutega aga uued lisanduvad ainult uutesse registritesse. Seega võtab planeeringu materjalide otsimine mõnikord aega.

Raasiku valla detailplaneeringuid võib otsida järgnevatest kohtadest:

Raasiku valla kodulehelt: https://raasiku.kovtp.ee/detailplaneeringud

(Detailplaneeringute teated on kiireim viis leida infot hiljuti kehtestatud või alles menetluses olevate planeeringute kohta. Siin on aastate kaupa planeeringute teated, milles sisalduvad teatega kaasas käivad materjalid ja lingid.)

Maa-ameti planeeringute kaart: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/planeeringud

(Planeeringualale klikkides avaneb lisainfo aken, milles sisaldub uuemate planeeringute puhul „Viide Maa-ameti arhiivi", kus on planeeringu failid. Vanemate planeeringute puhul seda linki ei ole. Alles menetluses olevate planeeringute info ei ole alati ajakohane, sest materjale pole võib-olla veel sisse kantud. Hiljutiste kehtestatud planeeringute materjalid on jällegi kõige õigemad.)

Maa-ameti planeeringute otsing: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused/Planeeringud/Planeeringute-otsing-p450.html

(Maa-ameti info, peaks kattuma Maa-ameti planeeringute kaardiga aga võib ka lisainfot sisaldada)

Ruumilise planeerimise infosüsteem RPIS: www.rpis.ee

(Siit saab otsida pigem vanemaid planeeringuid)

Raasiku valla dokumendiregister: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/

(Siit võib leida väga erinevaid dokumente, nii vanu otsuseid kui ka uuemate planeeringute menetlusdokumentide kaustu. Uuemate või alles menetluses planeeringute puhul tasub üles otsida planeeringu nimeline „asi", sest siis on näha kõik sellega seotud dokumendid korraga. Kui üksikuid dokumente avada, siis on lehe allpool näha seotud „asi" , kuigi mitte iga dokumendi puhul.)

 

OLULINE INFO enne kinnisvara ostmist: planeeringutega seotud lepingud!

Vastavalt planeerimisseaduse §130 ja 131, on üldjuhul detailplaneeringu koostamise ja elluviimise finantseerimise osas sõlmitud kohaliku omavalitsuse ja planeeringust huvitatud isikuga (kinnisvara arendajaga) enne detailplaneeringu algatamist haldusleping ning võimalik, et enne planeeringu kehtestamist veel notariaalne leping, millega finantseerimise kohustusi on täpsustatud. Detailplaneeringu elluviimisel on vaja finantseerimise lepingut järgida ning seega tasub kinnisvara ostmise eel tutvuda nii planeeringulahendusega, kui ka finantseerimise lepinguga paralleelselt. Nende lepingute eesmärk on lihtsustatult see, et krundi ostja ei jääks hiljem hätta välja ehitamata teede ja taristuga või olukorda, kus uuel omanikul ei ole tegelikult võimalik ehitusluba saada. Üsna tavaline tingimus on see, et krunti ei tohi enne teatud objektide valmimist müüa või tuleb kohustused uuele omanikule üle anda ning enne nende objektide valmimist ei anta välja elamute ehituslubasid.

Finantseerimise lepingud ei ole tihtipeale planeeringudokumentidest leitavad aga neid on võimalik küsida teabenõudega: https://raasiku.kovtp.ee/teabenoude-vorm