Detailplaneeringute dokumendid

Detailplaneeringute dokumendid

Detailplaneeringute dokumendid on ajapikku jagunenud erinevate andmekogude vahel. Vanemad planeeringud võivad olla olemas ka ainult paberkujul. Osaliselt vanemate registrite andmed kattuvad uutega aga uued lisanduvad ainult uutesse registritesse. Seega võtab planeeringu materjalide otsimine mõnikord aega. Läheme kaasa riikliku ühtse andmebaasi arendusega aga selle valmimiseni tuleb otsida andmeid mitmest andmebaasist.

Raasiku valla detailplaneeringuid saab otsida järgnevatest kohtadest:

Maa-ameti planeeringute kaart: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/planeeringud

(Planeeringualale klikkides avaneb lisainfo aken, milles sisaldub uuemate planeeringute puhul „Viide Maa-ameti arhiivi", ja/või „Viide OV registrisse"  kus on planeeringu failid. Vanemate planeeringute puhul seda linki ei ole. Alles menetluses olevate planeeringute info ei ole alati ajakohane, sest materjale pole võib-olla veel sisse kantud. Hiljutiste kehtestatud planeeringute materjalid on jällegi kõige õigemad. Kui „Viide OV registrisse" sisaldab linki RPIS keskkonda, mis enam ei tööta, siis võtke ühendust valla planeeringute spetsialistiga.)

Maa-ameti planeeringute otsing: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused/Planeeringud/Planeeringute-otsing-p450.html

(Maa-ameti info, peaks kattuma Maa-ameti planeeringute kaardiga aga võib ka lisainfot sisaldada)

Raasiku valla dokumendiregister: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/

(Siit võib leida väga erinevaid dokumente, nii vanu otsuseid kui ka uuemate planeeringute menetlusdokumentide kaustu. Uuemate või alles menetluses planeeringute puhul tasub üles otsida planeeringu nimeline „asi", sest siis on näha kõik selle toimiku dokumendid korraga. Paljudel dokumentidel on märge, et need on asutusesiseseks kasutuseks, sest nt sisaldavad isikuandmeid aga neist on võimalik teabenõudega küsida isikuandmetest puhastatud versioon. Alati seda ei saa aga nt planeeringutega seotud lepinguid tasub küsida, sest seal on oluline info, mis suuremas osas on avalikustatav.)

Raasiku valla kodulehelt: https://raasiku.kovtp.ee/detailplaneeringud

(Detailplaneeringute teated veel üks viis leida infot hiljuti kehtestatud või alles menetluses olevate planeeringute kohta. Siin on aastate kaupa planeeringute teated, milles sisalduvad teatega kaasas käivad materjalid ja lingid.)

Ruumilise planeerimise infosüsteem RPIS: www.rpis.ee

(Siin hoiustati vanu planeeringuid, kuid praegu andmebaas ei tööta. Kui otsing viib siia, siis tasub võtta ühendust valla planeeringute spetsialistiga)

 

OLULINE INFO enne kinnisvara ostmist: planeeringutega seotud lepingud!

Vastavalt planeerimisseaduse §130 ja 131, on üldjuhul detailplaneeringu koostamise ja elluviimise finantseerimise osas sõlmitud kohaliku omavalitsuse ja planeeringust huvitatud isikuga (kinnisvara arendajaga) enne detailplaneeringu algatamist haldusleping ning võimalik, et enne planeeringu kehtestamist veel notariaalne leping, millega finantseerimise kohustusi on täpsustatud. Detailplaneeringu elluviimisel on vaja finantseerimise lepingut järgida ning seega tasub kinnisvara ostmise eel tutvuda nii planeeringulahendusega, kui ka finantseerimise lepinguga paralleelselt. Nende lepingute eesmärk on lihtsustatult see, et krundi ostja ei jääks hiljem hätta välja ehitamata teede ja taristuga või olukorda, kus uuel omanikul ei ole tegelikult võimalik ehitusluba saada. Üsna tavaline tingimus on see, et krunti ei tohi enne teatud objektide valmimist müüa või tuleb kohustused uuele omanikule üle anda ning enne nende objektide valmimist ei anta välja elamute ehituslubasid või kasutuslubasid.

Finantseerimise lepingud ei ole tihtipeale planeeringudokumentidest leitavad aga neid on võimalik küsida teabenõudega: https://raasiku.kovtp.ee/teabenoude-vorm