Talihooldus erateedel

Teede hoolduskohustus on seaduse kohaselt tee omanikul. Eratee puhul on see kohustus eratee omanikul, va juhul kui selle tee kasutamiseks on sõlmitud "Eratee avaliku kasutamise leping".

Raasiku Vallavolikogu võttis 09.09.2014 vastu määruse nr 22 „Raasiku valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord", et seadustada Raasiku valla elanike abistamine talvisel teehooldel. See määrus puudutab kinnistuid, mis asuvad hajaasustuses valla üldplaneeringu mõistes.

Erateel lumetõrje teostamiseks valla abil peavad olema täidetud järgmised tingimused:

  • Eratee talvise teehoolde tegemise kord laieneb vaid hajaasustusaladele valla üldplaneeringu kohaselt. Kord ei laiene alevikele (Aruküla ja Raasiku) ning suurematele piiritletud külasüdamikele;
  • Vormikohane taotlus esitatakse vallavalitsusele igal aastal hiljemalt 15.oktoobriks.  Taotlust ei pea esitama, kui taotleja poolt viimati esitatud taotluses toodud andmed ei ole muutunud.  Avalduse blankett on valla veebilehel;
  • Taotlejaks võib olla kinnistu omanik, kaasomanik või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutav isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri kohaselt registreeritud taotluses märgitud kinnisasjale:
    1) kelle elukohaks on vähemalt üheksa kuud enne taotluse esitamist rahvastikuregistri andmete kohaselt märgitud Raasiku vald;
     2) kellel puudub taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevus Raasiku valla ees.
  •  Avaldust ei tule esitada, kui sõlmitakse vallaga eratee avaliku kasutamise leping.

Avaldus erateel talihoolduse teostamiseks