Ehitusloa taotlemine

Toimingu üldandmed
 

  • Kirjeldus:

Projektile tuleb lisada:

  • väljavõte detailplaneeringust või projekteerimistingimused;
  • ajakohane alusplaan;
  • tehnilised tingimused tehnovõrkudega liitumiseks (elektrivarustus, vee- ja kanalisatsioonivarustus, gaasivarustus jne) ja tehnovõrkude valdajate kooskõlastused asendiplaanil;
  • riigilõivu maksekorralduse koopia;
  • energiamärgis, kui see on vajalik.

Riigilõiv tasutakse Raasiku Vallavalitsuse arveldusarvele EE331010002026014000 SEB pank või EE842200001120205412 Swedbank. Seletusse märkida "Ehitusloa riigilõiv, kinnistu aadress". 

Projekti kooskõlastamiseks Põhja Päästekeskusele jm asjakohastele ametiasutustele esitab vallavalitsus läbi ehitisregistri.

Projekt peab olema kooskõlastatud konkreetse kinnistu kitsendustest tulenevalt asjaomaste ametkondade või asutustega.

Tähtajad - Ehitusluba antakse välja 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kooskõlastus või arvamus antakse projektile 10 päeva jooksul.

Kehtivus - Ehitusluba kehtib 5 aastat. Kui ehitamisega on alustatud, siis kehtib ehitusluba kuni seitse aastat ehitusloa kehtima hakkamisest. Põhjendatud juhul võib ehitusloa kehtivuseks sätestada pikema tähtaja või muuta ehitusloa kehtivust.

Ehitustöödega alustamine peale ehitusloa väljastamist
Vastavalt Ehitusseadustiku¹ § 43 lg 1 ja 2 on ehitise omanik kohustatud esitama ehitisregistri kaudu kohalikule omavalitsusele vähemalt 3 tööpäeva enne ehitise ehitamise alustamisest teatise ehitamise alustamise kohta.  Teatise blanketi  leiab siit.

Tee-ehitusloa taotlemisel tuleb lähtuda Ehitusseadustiku¹ § 101 toodust.

Ehitusteatis

Ehitise ehitamisest teavitatakse vallavalitsust elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui teavitamine ehitisregistri kaudu ei ole võimalik, esitatakse ehitusteatis vallavalitsusele ning vallavalitsus kannab andmed ehitisregistrisse.

Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitise ehitamise alustamist. Kui vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat 10 päeva jooksul pärast ehitusteatise esitamist vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist.

Väikeehitise ehitamise puhul ei ole vaja esitada teatist ehitamise alustamise kohta.

Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada 2 aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates.

 

 

Õigusaktid: