Abivajavast lapsest teatamine

26.09.23

Igal inimesel on kohustus abivajavast lapsest teatada! Lapse abi ja kaitseta jäämise eest vastutab igaüks, kes märkab lapse abivajadust, aga ei anna sellest teada.

Teata abivajavast lapsest Raasiku Vallavalitsusele või lasteabitelefonil 116 111 ja vajadusel politseile.
Abivajavast lapsest võid anda teada ka veebivestluse aknas aadressil https://www.lasteabi.ee/

Abivajavast lapsest teataja võib jääda anonüümseks, st ta ei pea ütlema oma nime vallavalitsusele, Sotsiaalkindlustusameti lasteabitelefonile ega politseile.

Abivajava lapse puhul on ohus tema heaolu või on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes. Lapse abivajadus võib tuleneda ka tema sotsiaalsest või hariduslikust erivajadusest, pere toimetulekuraskustest, (vaimse) tervise probleemidest jne.

Lapse abistamiseks ja kaitseks suunatud tegevused hõlmavad lastekaitse- ja võrgustikutööd kõige laiemas tähenduses, sh sotsiaalteenuseid ja -toetusi ning koostööd lapse, tema pere ja lapsega kokkupuutuvate võrgustikuliikmete vahel.

Lapse abistamisel tuleb lähtuda tema individuaalsetest huvidest, mis selgitatakse välja kõiki asjaolusid ja lapse arvamust kaaludes.

Lapse abivajadust märgates on oluline sellest teatada vallavalitsusele või lasteabitelefonil 116 111 ja vajadusel politseile. Kontakteeruda võib otse konkreetse lastekaitsetöötajaga või politseitöötajaga politseiprefektuuris. Need on võrgustikuliikmed, kellel on seaduslik alus hinnata, kas laps vajab abi, ning vajaduse korral sekkuda ja abi osutada.

Lastekaitseseaduse § 30 kohaselt on hädaohus olev laps see, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest, on kohustus viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

Raasiku valla lastekaitsespetsialist on Anu Nõlve, tel 53787802, e-post: anu.nolve@raasiku.ee