2016. aasta detailplaneeringud

Kurgla külas, Kivipiiri tee 3 kinnistul ja lähialal koostatud detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 3.03.2015. a korraldusega nr 82 vastu võtnud Raasiku vallas, Kurgla külas, Kivipiiri tee 3 kinnistul ja lähialal koostatud detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärk on elamumaa jagamine kaheks üksikelamu krundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering sisaldab Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut kruntide tiheduse osas.

Detailplaneering on koostatud osaühingu E-Service Projekt poolt.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.12.2016 - 16.01.2017. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööpäeviti E-K 9 –17 N 9-18, R 9-13 Raasiku vallavalitsuses Aruküla alevik, Tallinna mnt 24 ja valla veebilehe aadressil www.raasiku.ee ja ruumilise planeerimise infosüsteemis (RPIS) aadressil https://rpis.andmevara.ee/.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 16.01.2017 või e-posti aadressil heli.tomps@raasiku.ee või veebilehel https://rpis.andmevara.ee/.