2016. aasta detailplaneeringud

Kulli külas Emili kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Raasiku Vallavalitsus algatas 24.10.2016 korraldusega nr 302 Kulli külas Emili (registriosa 13340502; katastritunnus 65101:002:0210; pindala 9,77 ha; sihtotstarve 100% maatulundusmaa) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub Kulli külas Tuisu tee ääres.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev maatulundusmaa kinnistu kaheks elamumaa krundiks ja üheks maatulundusmaa katastriüksuseks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringu ala suurus on ligikaudu 1,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga. Sama korraldusega jäeti detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.