Korraldatud jäätmevedu

Alates 01.09.2022. a on uueks jäätmevedajaks:

Eesti Keskkonnateenused AS,  Artelli 15, Tallinn
Telefon: 6400 800, lühinumber 1919
E-post: tallinn@keskkonnateenused.ee

Koduleht:  https://www.keskkonnateenused.ee/
Iseteenindus: https://eteenindus.keskkonnateenused.ee/et/index/login
Lepingute sõlmimine:  https://www.keskkonnateenused.ee/klienditugi/v%C3%B5ta-meiega-%C3%BChendust/leping/

Hinnakiri 

Raasiku vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud järgmised jäätmeliigid:

  • segaolmejäätmed;
  • paber ja kartong;
  • segapakend;
  • klaaspakend;
  • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed;
  • biolagunevad aia- ja haljastujäätmed;
  • suurjäätmed.

Taotlused

 

Jäätmete liigiti kogumine on kohustuslik kõigile

 

Eramajad

Kohustuslik on omada segaolmejäätmete ning biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumismahuteid. Lubatud on ka biolagunevaid jäätmeid nõuetekohaselt kompostida oma kinnistu piires. Kohtkompostimise taotluse vorm
Paberi- ja kartongijäätmete, pakendiklaasi, segapakendi üleandmine mahutiga on vabatahtlik. Võimalus tellida nende jaoks ka pakendikott. Liigiti kogutud jäätmed saab üle anda Raasiku valla jäätmejaama, segapakendid ka avalikkesse kogumispunktidesse.

Korterelamud

Kohustuslik on omada segaolmejäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete, paberi- ja kartongijäätmete ning pakendiklaasi kogumismahuteid. Segapakendijäätmeid tuleb koguda liigiti kui vastavaid jäätmeid tekib ning võimalus on tellida eraldi segapakendi kogumismahuti. Sorditud jäätmed saab üle anda Raasiku valla jäätmejaama, segapakendid ka avalikkesse kogumispunktidesse.

Ettevõtted, asutused

Kohustuslik omada segaolmejäätmete kogumismahutit.
Äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel, kus tekib paberi- ja kartongijäätmeid, biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ja/või klaasijäätmeid tuleb need koguda eraldi kogumismahutitesse.

Suurjäätmete vedu

Suurjäätmed on nt vanamööbel, sanitaartehnika (vannid, kraanikausid, wc-potid), kardinapuud, vaibad, madratsid. Suurjäätmetena ei käsitleta ehitusjäätmeid, suuremõõtmelisi probleemtooteid (nt. autoromud, auto rehvid, elektroonikaromud või nende osad). Suurjäätmeid on võimalik üle anda korraldatud jäätmeveo raames.

Biolagunevate aia- ja haljastujäätmete vedu

Biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid on võimalik üle anda korraldatud jäätmeveo raames kogumiskotiga. Lubatud on ka nõuetele vastava kohtkompostimise toimingu rakendamine. Aiajäätmete kogumiseks sobivaid läbipaistvaid kilekotte müüakse vallamajas 2.50 euri/rull (rullis on 10 kotti).

Jäätmete kogumismahutite tühjendamissagedus

Segaolmejäätmete kogumismahutite minimaalne tühjendamissagedus on:

  • elamud tiheasustusalal: vähemalt 1 kord 4 nädala jooksul;
  • elamud hajaasustusalal: vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul;
  • tiheasutusalalt, kus biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kompostimine on jäätmetekkekohas nõuetekohaselt tagatud või neid antakse üle kogumismahutiga korraldatud jäätmeveo raames, võib segaolmejäätmeid keskkonnaspetsialisti nõusolekul kirjaliku taotluse alusel regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul.

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete mahuteid tuleb tühjendada vähemalt 1 kord 2 nädala jooksul, vältides konteinerite ületäitumist ja lõhnahäiringuid.

Segapakendijäätmete mahuti tühjendamise või kogumiskoti äravedu toimub minimaalselt iga 2 nädala tagant.

Muude liigiti kogutavate jäätmete mahuteid tuleb tühjendada vastavalt vajadusele, vältides nende ületäitumist.