2013. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Aruküla alevikus Võidu tn 11 kinnistul ja lähialal

Raasiku Vallavalitsuse 20. juuni 2013. a korraldusega nr 163 algatati detailplaneering Raasiku vallas Aruküla alevikus Võidu tn 11 (katastritunnus 65101:003:0719, pindala 6003 m², sihtotstarve elamumaa) kinnistul ja lähialal ulatuses, mis on vajalik planeeringuga ettenähtud tehnovõrkude ja -rajatiste väljaehitamiseks ning maa sihtotstarbe muutmiseks vastavalt kehtestatud üldplaneeringule. Detailplaneeringuga toimub kahe elamumaa krundi moodustamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Sama korraldusega jäeti detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.