2018. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Igavere külas Männi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 12.06.2018. a otsusega nr 34 algatati detailplaneering Raasiku vallas Igavere külas Männi (65101:001:0198) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 1,4ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine kolmeks elamumaa krundiks, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsude lahendamine, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse põhimõtete lahendamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kehtivat Raasiku valla  üldplaneeringut muutev.

Otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.