« Tagasi

Tunnistati osaliselt kehtetuks Arukülas Tallinna mnt 35 detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 13. detsembri 2022. a. otsusega nr 35 tunnistati positsioon 2 osas kehtetuks Aruküla alevikus Tallinna mnt 35 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering, mis oli kehtestatud Raasiku Vallavolikogu 10. juuni 2008. a. otsusega nr 35.

Detailplaneeringu eesmärgiks oli Tallinna mnt 35 sotsiaalmaasihtotstarbega kinnistu jagamine kaheks: ärimaa sihtotstarbega krundiks (positsioon 2, kus kahestamortiseerunud paekivihoonest üks plaaniti renoveerida toitlustus-majutusotstarbega hooneks jateine lammutada) ning elamumaa sihtotstarbega krundiks (positsioon 1, kuhu kavandati kaks uutelamut). Planeeringuga määrati kruntide ehitusõigused, arhitektuursed nõuded, liikluse, tehnovõrkudepaigutamise, haljastuse, heakorra jm põhimõtted, sh krundile 1 teise elamu mahutamiseks nähtiette olemasoleva tiigi lõunapoolse osa täitmine (koostöös naaberkinnistu ehk Klausoni kinnistuomanikuga).Tänaseks on detailplaneeringuga kavandatud tegevustest ellu viidud kinnistu jagamine, sihtotstarvetemuutmine ning tiigi täitmine.

Kinnistu nr 10889702 (hõlmab Tallinna mnt 35 ja 37 katastriüksuseid tunnustega vastavalt65101:003:0712 ja 65101:003:0713) omaniku Famino OÜ juhatuse liige Kristjan Kann on esitanud19. augustil 2022. a. Raasiku Vallavalitsusele taotluse tunnistada detailplaneering Tallinna mnt 35katastriüksuse osas (positsioon 2) kehtetuks, mis võimaldaks mõlemad Aruküla mõisa kõrvalhoonedkorrastada, osaliselt renoveerida ja täies mahus kasutusele võtta. Detailplaneeringus on renoveeritavahoone suurimaks korruselisuseks määratud 2, mis takistab hoone pööningukorruse kasutuselevõtmist(kolmanda korrusena). Kinnistu omanik kaalub hoonetesse lisaks äripindadele ka korterite ehitamist,mida detailplaneering ei võimalda.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise järgselt tuleb Tallinna mnt 35 krundi ja hoonetekasutamisel lähtuda asukohas kehtivate juhtotstarvetega: äri- ja elamumaa ning selline tootmismaa,mis ei põhjusta kõrvalolevatele elamualadele keskkonnahäiringuid. See tähendab, et detailplaneeringuosaliselt kehtetuks tunnistamisega ei saa Tallinna mnt 35 krundile tekkida detailplaneeringugavõrreldes oluliselt erinev keskkond, mis hakkaks häirima Tallinna mnt 37 krundi tulevaste elanikeelu ja mõjutama krundi kasutamist. Üldplaneering määrab ka tingimused pärandkultuuri objektidele,sh Aruküla mõisa säilinud hoonetele, mis tähendab et detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisegaei muutu kehtetuks pärandkultuuri ja ajaloolise miljöö säilitamise põhimõtted ning nendega tulebhoonete kasutamisel ja ümberehitamisel arvestada.

Otsusega saab tutvuda tööaegadel Raasiku Vallavalitsuse kantseleis ja kodulehel https://raasiku.ee/dokumendid