« Tagasi

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste määramise avatud menetluse abihoone püstitamiseks Kulli külas Pistriku vkt 6 katastriüksusel detailplaneeringu olemasolul

Raasiku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Kulli külas Pistriku vkt 6 kinnistul Pärtli maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks (hoonestusala muutmiseks kuni 10 protsenti) eesmärgiga ehitada abihoone praegu kehtivast hoonestusalast väljapoole. Detailplaneering on kehtestatud 08.08.2006. Elamumaa sihtotstarbega katastriüksusel asub ehitusjärgus üksikelamu, millele on antud ehitusluba 07.08.2015. a. Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkt 1 ütleb, et detailplaneeringu olemasolu korral võib pädev asutus põhjendatud juhul anda projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Vastavalt EhS § 27 lõike 4 punktidele 2 ja 3 võib muuta hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendada, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest, ja muuta hoone kõrgust, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Käesolevad projekteerimistingimused on koostatud hoonestusala suurendamiseks 10% ja elamu kõrguse suurendamiseks 10%. Vastavalt EhS § 31 lõikele 1 tuleb detailplaneeringu olemasolul projekteerimistingimused välja anda avatud menetlusega.

Väljapanek toimub alates 30. märtsist k.a. Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu kohta saab esitada aadressil raasiku.vald@raasiku.ee kuni 13. aprillini.

Projekteerimistingimused Pistriku vkt 6
Lisa 1 Hoonestusala laiendus
Lisa 2 Detailplaneering