« Tagasi

Igavere külas Ahkepõllu kinnistule 80 m kõrguse raadiomasti püstitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas, Igavere külas Ahkepõllu kinnistule 80 m kõrguse raadiomasti püstitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.05.2023 kuni 30.05.2023

Igavere külas Ahkepõllu kinnistule, mille sihtotstarve on 100% maatulundusmaa ja pindala 29,58 ha, soovitakse tingimusi ehitusloakohustusliku 80 m kõrguse tõmbidega raadiomasti püstitamise projekti koostamiseks, et tagada kvaliteetne Telia mobiilside teenuste kättesaadavus antud piirkonnas.

Nimetatud kinnistule ei ole rajatud otse juurdepääsu avalikult teelt, vaid juurdepääs on Igavere – Suursoo tee lõik 2 kaudu läbi Ahke elamumaa kinnistu.

Ahkepõllu kinnistu asub kehtiva Raasiku valla üldplaneeringu (kehtestatud 26.05.2020) kohaselt hajaasustusalal, kus maakasutuse juhtotstarvet ei ole määratud.

Hajaasustuses, kus ei ole juhtotstarvet määratud on üldplaneeringuga perspektiiviselt lubatud kõik katastri sihtotstarbed.

Üldplaneeringu kohaselt toimub tehnilise taristu sh sidevarustuse arendamine lähtudes piirkonna varustuskindluse vajadusest, arvestades kaasnevaid riske ja mõjusid keskkonnale ning  sidemasti asukoha valikul tuleb arvestada nende sobivust maastikupilti ning paiknemist riigimaantee suhtes.

Antud juhul on  raadiomasti püstitamise tulemusel saavutatav parem mobiilside levi nii piirkonna elanike kui ka avalikes huvides.

Hajaasustusalal toimub ehitustegevus üldjuhul läbi projekteerimistingimuste ja maakasutuse sihtotstarbe muutmise maakatastris.

Planeerimisseaduse § 74 lg 5 kohaselt on üldplaneering detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel projekteerimistingimuste väljastamise alus. Raasiku Vallavalitsus otsustab korraldada Igavere külas Ahkepõllu kinnistule projekteerimistingimuste väljastamise menetluse vastavalt EhS § 31 lg 1 avatud menetlusena, kuna 80 m kõrguse raadiomasti püstitamine on ka avaliku huviga tegevus, seega on põhjendatud  laiapõhjalisem kaasamine.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 15.05.2023 kuni 30.05.2023, mille käigus on võimalik  kavandatava tegevuse kohta arvamust avaldada.

Projekteerimistingimuste määramine Igavere külas Ahkepõllu kinnistule 80 m kõrguse raadiomasti püstitamiseks

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikutel võimalus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid kirjalikult e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee

või postiaadressil Raasiku Vallavalitsus- Tallinna mnt 24, Aruküla 7520.