« Tagasi

Kalesi külas Värvu katastriüksusel ja lähialal algatati detailplaneeringu koostamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 9. augusti 2022. a. istungi päevakorrapunkti nr 3 protokollilise otsusega algatati detailplaneering Kalesi külas Värvu katastriüksusel ja lähialal, kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Kuni 17. septembrini 2022 kogutakse lähtematerjali planeeringu koostamiseks.

Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta katastriüksuse sihtotstarvet maatulundusmaast elamumaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused eluhoone ehitamiseks, lahendada juurdepääsud ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Taotletud on üksikelamu rajamist. Üldplaneering lubab ka paarismaja sobivust kaaluda. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 0,8 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla üldplaneeringuga.

Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH) algatamata, sest planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Keskkonnatingimustega saab arvestada planeerimismenetluse käigus. Planeeringu koostamise käigus viiakse läbi vajalikud uuringud, millede täpne maht ja nimekiri täpsustatakse vastavate ametiasutustega planeeringu koostamise käigus. Lähteseisukohtades on välja toodud kaitsealuste liikide väljaselgitamine, dendroloogiline inventuur ja radooniuuring.

Detailplaneeringu koostajaks on TS-Projektibüroo OÜ (registrikood: 11330449, Aadress Nõmme tee 2, Tallinn 13426, e-mail tonis.sirp@mail.ee , tel 56676359), detailplaneeringu algataja on Raasiku Vallavolikogu, koostamise korraldaja ning kehtestaja on Raasiku Vallavalitsus. Detailplaneeringuga seotud dokumentidega on võimalik tutvuda Raasiku Vallavalitsuses (eelneval kokkuleppel planeeringute spetsialistiga) ja Raasiku valla avalikus dokumendiregistris: https://raasiku.ee/dokumendid

Algatamise otsus: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=239085

Planeeringu toimik: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=234479

Kuni 17. septembrini 2022. a kogutakse algmaterjali planeeringu koostamiseks. Ametitelt soovime lähtetingimusi vastava ameti pädevusse jäävas osas. Trasside valdajatelt küsib lähtetingimused planeeringu koostaja. Kõigil teistel isikutel palume soovi korral esitada kirjalikult infot (mis pole kättesaadav riiklikest registritest) ja ettepanekuid, millega oleks hea arvestada just selles asukohas ruumi kujundamisel. Sisendmaterjalid ja infopäringud palume edastada e-posti aadressile raasiku.vald@raasiku.ee või paberkandjal Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201.