« Tagasi

Kiviloo külas Nõelasilma kinnistule üldplaneeringu kohase detailplaneeringu koostamine - algatamata jätmine

Raasiku Vallavalitsuse 18.09.2023 korraldusega nr 365 jäeti algatamata Kiviloo külas Nõelasilma kinnistule üldplaneeringu kohase detailplaneeringu koostamine, kuna nimetatud kinnistut hõlmab ranna või kalda ehituskeeluvöönd, mis on ka Raasiku valla üldplaneeringus ehituskeeluvöönd.

Taotluses on kirjutatud detailplaneeringu eesmärgiks Nõelasilma kinnistule ehitusõiguse seadmine üldplaneeringuga kooskõlas oleva ühe eluhoone ja kuni kolme abihoone ehitamiseks koos teenindava taristuga.

Taotlusele on lisatud planeeringu skeem, kus on näidatud soovitud hoonestusala ja ühe vana hoone vare ning teisest hoonest säilinud vundament, mis on raskelt tajutav.

Tegelikult on skeemil näidatud ka 10 m veekaitsevöönd ja 50 m laiune ehituskeeluvöönd, kuid ehitusala kavandamisel ja ehitusõiguse taotlemisel nendest tulenevate keeldudega ei ole arvestatud. Looduskaitse seaduse § 38 kohaselt on  kalda ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud.

Antud juhul on üldplaneeringukohase detailplaneeringu koostamise eesmärk ilmselgelt vastuolus planeerimisseadusega, Raasiku valla üldplaneeringuga ja veekaitseseadusega ning looduskaitseseadusega.

Põhjendatud vajaduse korral on planeerimisseadusega antud võimalus taotleda Keskkonnaametilt ehituskeeluvööndi vähendamist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, mis tugineb asjakohastele keskkonnauuringutele ja keskkonnamõju strateegilisele hindamisele või keskkonnamõju strateegilisele hindamise eelhinnangule.

Dokumentidega on võimalik tutvuda Raasiku Vallavalitsuses (eelneval kokkuleppel planeeringute spetsialistiga) ja avalikus dokumendiregistris planeeringu materjalid:  https://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=266958