« Tagasi

Raasiku aleviku hariduslinnaku ja keskala detailplaneeringu mõttenoppe tulemused

Planeeringuala, väljavõte Maa-ameti geoportaalist

Raasiku vallavalitsuse 27. veebruari 2023. a. otsusega algatati „Raasiku aleviku hariduslinnaku ja keskala" detailplaneeringu koostamine, kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine. 20. märtsil kell 18.00 toimus Raasiku Rahvamaja I korruse saalis avalik infotund, kuhu oli kohale tulnud saalitäis rahvast. Anti ülevaade planeeringu menetlusest, vastati küsimustele.  Kuni 10. aprillini koguti lähtematerjali planeeringu koostamiseks.

Kavandatakse olemasoleva Raasiku aleviku hariduslinnaku ja Raasiku aleviku keskuse sidusamaks ja inimsõbralikumaks muutmist, uute hoonete ehitamise võimaldamist, olemasolevate hoonete perspektiivsete juurdeehituste võimaldamist kasvava elanikkonna teenindamiseks, liikluskorralduse ohutumaks muutmist, ühiskondlikele aladele uute funktsioonide jaoks ehitusõiguse määramist ning Niidu tänava piirkonda uute elamute rajamist. Detailplaneeringuga nähakse ette ruumilahendus, mida saaks vastavalt vajadusele ja võimalustele järk-järgult realiseerida. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, vajadusel muuta katastriüksuste piire ja otstarbeid, lahendada juurdepääsud ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 25 ha. Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga.

Mõttenoppe üleskutsele vastas kirjalikult ca 50 isikut, esitades hulgaliselt ideid, infot, soove ja mõttekäike, kirjeldamaks, millist elukeskkonda nad Raasikul tahaksid. Hea meel on tõdeda, et Raasiku aleviku rahvast huvitab oma elukeskkond, mõeldakse aktiivselt ja sisuliselt kaasa. Nagu infotunnis mainitud, siis kõik ideid tõenäoliselt ellu viia ei saa aga kindlasti on neid, mida saab. Planeeringu koostajale on väga vajalik teada, mis on elanike soovid, vajadused ja prioriteedid, et võimalikult hea lahendus välja pakkuda.

Lisaks mõttenoppele on juba toimunud esimene hariduslinnaku töörühma koosolek, kus samuti hulgaliselt alginfo punkte kirja sai. Teine töörühm, mis tegeleb üldalaga, on komplekteeritud, kuid esimese koosoleku aeg pole veel kokku lepitud, sest ootasime sisendiks mõttenoppe tulemusi. Mõttenoppe kõik ideid ei avalikustata, sest selle käigus oli võimalik jääda anonüümseks ning mõned inimesed seda ka soovisid, aga suurem osa planeeringu menetlusdokumentidest on valla avalikus dokumendiregistris kõigile kättesaadavad.

Raasiku rahvas mõtles nii:

 • Prioriteet peab olema inimsõbralik, ohutu, jalakäijatele mõeldud roheline ja mitmekesine ruum.
 • Jalakäijate ohutuse tagamiseks pakuti erinevaid lahendusi, millest tuli välja, et inimeste arusaam turvalisest lahendusest ja liikumise eelistused on erinevad.
 • Alevik on vaja rohelisemaks muuta, rajada park, kaitsta kõrghaljastust, puid juurde istutada, eesmärgiks mitmekesised rohealad.
 • Rahvamaja juurde soovitakse mänguväljakut, rohkem atraktsioone eri vanustele inimestele, noortekeskuse võimaluste laiendamist ja haljastusprojekti. Ka mujale soovitakse treeningseadmeid, linnamööblit jms inventari.
 • Esitati mitu soovi munitsipaalmaa osade erastamiseks.
 • Niidu tn ei soovita avada läbivaks liikluseks.
 • Väljendati muret pinnase, maaparandustööde, kraavituse, pinnavee ja veekaitse osas üldiselt.
 • Sooviti, et vähendataks staadionilt tulevat valgusreostust ja üldse peetaks silmas, et valgusreostust ei suurendataks.
 • Sooviti, et ühiskondlike alade ja elamualade piiril pöörataks rohkem tähelepanu müra küsimusele.
 • Soovitakse autoliiklust piirata, vähendada kiirust, teha parkimine vähem prominentseks. Ristmikud ohutumaks, lapsesõbralikumaks.
 • Soovitatakse, et rajataks täiesti uus lasteaiahoone.
 • Pakuti, et koolimaja ja lasteaed võiks olla ühendatud galeriiga, parkimine lasteaia juurest kaugemale lükatud ja lastele ruumi juurde võita.
 • Pakuti ideed, et koolile ehitada ujula ja kinnine jalgpallihall Raasiku klubile.
 • Pakuti ideid, mis aitaks kaasa õuesõppe läbiviimiseks kooli lähistel.

 

Kokkuvõttena võib öelda, et põhimõtted, mis on kirjeldatud valla üldplaneeringus, on jätkuvalt ajakohased. Inimesed soovivad kaasaegset, inimsõbralikku ja rohelist alevikku, kus on meeldiv õues kogu perega aega veeta ning eluks vajalikud teenused on kodust turvalise jalutuskäigu kaugusel. Edasi toimub planeeringu eskiisi koostamine töörühmades.  Eskiisi avalikustamise ajal tuleb uuesti võimalus rahval kaasa rääkida.

 

 

Krista Erg-Scacchetti, planeeringute spetsialist, 27.04.2023