« Tagasi

Arukülas toimub Grossi poe detailplaneeringu eskiisi avalikustamine ja avalik arutelu

 

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 24. mai – 11. juunini toimub Aruküla alevikus Tallinna mnt 33 ja Orgemetsa katastriüksustel ja lähiala (Grossi poe) detailplaneeringu eskiisi avalikustamine ning 7. juunil kell 18.00 toimub Vallavalitsuse II korruse koosolekute saalis avalik arutelu.

Kavandatakse ca 1500 m2 ehitisaluse pinnaga kaubandushoone ehitamist. Detailplaneeringu eesmärgiks on laiendada Tallinna mnt 33 katastriüksuse piire Orgemetsa katastriüksuse arvelt, et vajalikud hooned ja rajatised ära mahutada, muuta moodustatud katastriüksuse sihtotstarve ärimaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus-põhimõtted. Kuna on vaja kaaluda Tallinna mnt liikluslahenduse muutmise vajadust, moodustada uus üldplaneeringuga ette nähtud tänavamaa (planeeringuala põhjaosas, suunaga ida poole), arvestada maaparandussüsteemi ning kraavidega ja võimaldada planeeringu koostamise käigus paindlikku lähenemist krundi kuju ja suuruse määramisel, on planeeringuala suurus koos lähialaga ligikaudu 1,6 ha, millest planeeringu kehtestamise ajaks on tõenäoliselt kujunenud väiksem planeeringuala (taotluses esitati soov ca 0,5 ha krundi moodustamiseks). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla üldplaneeringuga. Alevikes on maantee, peatänava ja teiste aktiivsemate tänavate äärde lubatud kavandada ümbritsevate elamutega (vm otstarvetega) sobituvat äri- ja tootmisotstarbeid üldplaneeringus näidatud elamu maa-alale. Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada arvamusi kõik isikud. Arvamused esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 11. juuniks 2023. a. (ka) e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee või Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa, 75201.

Detailplaneeringu eskiis: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=270558

Kogu toimik: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=186804