« Tagasi

Tuulepargi infotund toimub 16. mail kell 18.00 Aruküla rahvamaja teatrisaalis

Kolm taastuvenergia ettevõtet (Vindr  Baltic  OÜ, Eurowind Energy OÜ, Evecon OÜ) on esitanud taotlused Raasiku vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOVEP) ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) algatamiseks eesmärgiga rajada tuulepark. Taotlejaid huvitab tuulepargi rajamine samal alal, valla lõunaosas. Infotunnis annavad taastuvenergia ettevõtted ülevaate oma taustast, tuule-energia arendustest ja mida nad sooviksid teha Raasiku vallas. Kuulajatel on võimalik küsimusi küsida. Infotund toimub teisipäeval, 16. mail kell 18.00 Aruküla rahvamaja teatrisaalis.

Senine menetluskäik:

Vallavalitsus valmistas ette eelnõu KOVEP ja KSH koostamise algatamiseks ning esitas Volikogule otsustamiseks. Veebruaris otsustas Raasiku Vallavolikogu KOVEP ja KSH algatamise otsust mitte vastu võtta ning andis Vallavalitsusele ülesandeks koostada haldusakti eelnõu KOVEP algatamisest keeldumiseks. KOVEP algatamisest keelduv eelnõu esitati vastavalt haldusmenetluse seadusele taotlejatele arvamuse avaldamiseks ning nad esitasid keeldumisele oma vastuväited. Vallavalitsus täiendab eelnõud ja esitab siis Volikogule otsustamiseks. Enne lõpliku otsuse tegemist antakse osapooltele võimalus oma projekte nii vallarahvale kui ka otsustajatele tutvustada.

Eriplaneeringu üldinfo:

Eriplaneeringu eesmärk oleks selgitada välja, kas on olemas ja kui on, siis kus Raasiku vallas on sobilikke asukohti elektrituulikute rajamiseks ning kuidas need sobivatesse kohtadesse rajada oleks võimalik. Asukohavalikul võetakse arvesse kohalike elanike huvid, sotsiaalsed aspektid, keskkonnamõju, majanduslikud ja tehnilised võimalused. Selgitatakse välja sobivate alade suurused, rajatavate tuulikute maksimaalne arv, tehnilised parameetrid ning võimalikud liinikoridorid ühendamaks tuuleparke alajaama(de)ga.

KOVEP koostamine kestab aastat. KOVEP ja KSH esimeses etapis toimuks tuuleparkide asukohtade eelvalik (planeerimisseadus (PlanS) §-id 98-109). Eelvaliku lõpptulemusena otsustataks tuuleparkidele sobivaimad asukohad. Valitud asukohtades viidaks siis läbi detailplaneeringu täpsusega KOVEP teine etapp ehk detailse lahenduse menetlus (PlanS §-id 111-116) ning KSH, sh viiakse läbi vajalikud uuringud. Sellele järgneks KOVEP ja KSH vastuvõtmine ja kehtestamine (PlanS  §-id 117-122). Lõplik otsus KOVEP kehtestamiseks/kehtestamata jätmiseks tehtaks vastavalt menetluse käigus kogutud infole.

Raasiku valla eelarves ei ole ette nähtud raha KOVEP ja KSH koostamiseks. Seega saab planeeringu menetlus toimuda ainult juhul, kui taotlejad seda täielikult ise rahastavad. Selleks on sõlmitud rahastamise leping. KOVEP ja KSH koostaja leidmiseks viib hanke läbi kohalik omavalitsus. Taotleja rahastab, aga kohalik omavalitsus valib koostajad, korraldab ja kontrollib kogu planeeringu koostamise protsessi.