« Tagasi

Algatati Raasiku alevikus Pae tn 2a detailplaneeringu koostamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 11. oktoobri 2022. a. istungi  päevakorrapunkti nr 3 protokollilise otsusega algatati detailplaneeringu koostamine Raasiku alevikus Pae tn 2a katastriüksusel ja lähialal, kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Kuni 20. novembrini 2022. a. kogutakse lähtematerjali planeeringu koostamiseks.

Detailplaneeringuga muudetakse olemasoleva elamukrundi kehtivat ehitusõigust. Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada võimalused Pae tn 2a katastriüksuse ja Pae tänava katastriüksuse piirilõigu muutmiseks Pae tn 2a olemasoleva abihoone ja tänavaäärse piirdeaia seadustamise eesmärgil. Detailplaneeringu ülesanneteks on määrata krundi ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus, määrata vajalikud servituudid ning korrigeerida tänavaäärset krundipiiri. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 5400 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla üldplaneeringuga.

Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude strateegiline hindamine algatamata, sest planeeringuga ei ole ette näha olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse tähenduses. Vastavalt KeHJS § 35 lg 5 p 3 teavitame, et detailplaneeringu koostajaks on Casa Planeeringud OÜ (registrikood 11647744, juriidiline aadress Jõe tn 12 Saku alevikus Harjumaal, tegevuskoht Liivalaia 29-57 Tallinnas, e-post casa@casa.ee, tel 5072826), detailplaneeringu algataja on Raasiku Vallavolikogu, koostamise korraldaja ning kehtestaja on Raasiku Vallavalitsus.

Detailplaneeringuga seotud dokumentidega on võimalik tutvuda Raasiku Vallavalitsuses (eelneval kokkuleppel planeeringute spetsialistiga) ja Raasiku valla avalikus dokumendiregistris: https://raasiku.ee/dokumendid

Algatamise otsus: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=247729

Planeeringu toimik: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=178887

Kuni 20. novembrini 2022. a kogutakse lähtematerjali planeeringu koostamiseks. Ametitelt soovime lähtetingimusi vastava ameti pädevusse jäävas osas. Trasside valdajatelt küsib lähtetingimused planeeringu koostaja. Kõigil teistel isikutel palume soovi korral esitada kirjalikult infot (mis pole kättesaadav riiklikest registritest) ja ettepanekuid, millega oleks hea arvestada just selles asukohas ruumi kujundamisel. Lähtematerjalid ja infopäringud palume edastada e-posti aadressile raasiku.vald@raasiku.ee või paberkandjal Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201.