« Tagasi

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse kütusetankla rajamiseks ja kauplus-kohviku püstitamiseks Aruküla alevikus Nõmme tee 1 katastriüksusel detailplaneeringu olemasolul

Raasiku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Aruküla alevikus Nõmme tee 1 kinnistul detailplaneeringu täpsustamiseks eesmärgiga ehitada kinnistule kauplus-kohvik ja kütusetankla. Ärimaa sihtotstarbega 1564 m² katastriüksus on hoonestamata. Nõmme tee 1 arendaja soovib rajada teeninduskompleksi, kus on kauplus, toitlustus, mootorikütuste müük, elektriautode laadimine, haagiserent, tolmuimeja, rehvirõhu kontrollimise võimalus ja muud lisateenused. Selline kompleks sobib erinevate liiklusteede sõlmpunkti. Teisel pool ristmikku on 04.04.2013. a kehtestatud Talve kinnistu ja lähiala detailplaneering kütusetankla rajamiseks, mida on asutud ellu viima.

Käesolevad projekteerimistingimused on koostatud detailplaneeringuga määratud hoone kasutusotstarbe täpsustamiseks, hoonestusala suurendamiseks 10% (364 m²-ni) ja vajadusel nihutamiseks 10%, tankuri ja selle varikatuse asukoha määramiseks, liikluskorralduse muutmiseks, piirdeaedade rajamise nõuete täpsustamiseks ja haljasalade protsendi vähendamiseks. Raasiku Vallavalitsus kaalus Nõmme tee 1 kinnistul detailplaneeringu muutmiseks uue detailplaneeringu algatamist, kuid leidis, et olemuselt ja asukoha tõttu sobib kütusetankla rajamiseks ka kehtiv planeering, mida saab projekteerimistingimustega täpsustada. Projekteerimistingimuste menetlus on võrreldes planeeringu koostamisega menetlusosalisele vähem koormav. Krundi projekteerimisel on olulise tähtsusega töötada välja piirkonda sobituv ja ohutu liikluslahendus, milleks tuleb teha koostööd Transpordiametiga.

Väljapanek toimub alates 02. märtsist k.a. Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu kohta saab esitada aadressil raasiku.vald@raasiku.ee kuni 16. märtsini.