2017. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Talve katastriüksuse detailplaneeringu avalikustamine

Raasiku Vallavalitsus on 15.05.2017. a korraldusega nr 172 vastu võtnud Aruküla alevikus Talve katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing Projekteerimisbüroo Dialoog.

Detailplaneeringuga toimub ca 1,77 ha suuruse üldkasutatava maa sihtotstarbega Talve katastriüksuse (katastritunnus 65101:003:0886, pindala 17 776 m², sihtotstarve üldkasutatav maa) jagamine ja muutmine kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks automaattankla ja teenindushoone rajamiseks ning ca 1,22 ha suurune osa jääb endiselt üldkasutatavaks maaks.

Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24. maist  – 21. juunini 2017. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24,  valla veebilehel www.raasiku.ee  ja ruumilise planeerimise infosüsteemis (RPIS) aadressil https://rpis.andmevara.ee/.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 21.06.2017. a kella 17.00, e-posti aadressil heli.tomps@raasiku.ee või veebilehel https://rpis.andmevara.ee/.

 

Otselink: https://rpis.andmevara.ee/RPISMEN/pages/main.jsf?pid=NjI1MjkwNQ