2017. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Kulli külas Emili kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 19.12.2016. a korraldusega nr 373 vastu võtnud Raasiku vallas Kulli külas Emili kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing Etik Projekt.
Detailplaneeringu eesmärk on maatulundusmaa sihtotstarbega Emili kinnistust (katastritunnus 65101:002:0210, pindala 9,77 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kahe ca 2000 m² suuruse väikeelamu krundi eraldamine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude lahendamine, kujade määramine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitse põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering on koostatud vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule. Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.01.2017. – 25.01.2017. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24, valla veebilehel www.raasiku.ee  ja ruumilise planeerimise infosüsteemis (RPIS) aadressil https://rpis.andmevara.ee/.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 25.01.2017. a kella 17.00 või e-posti aadressil heli.tomps@raasiku.ee või veebilehel https://rpis.andmevara.ee/.