2017. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Aruküla alevikus Männiku tee 22a katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus on 11.09.2017. a korraldusega nr 316 vastu võtnud Aruküla alevikus Männiku tee 22a katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing FE Arhitektid.

Detailplaneeringuga toimub 7165 m² suuruse elamumaa sihtotstarbega Männiku tee 22a katastriüksuse (katastritunnus 65101:003:0354) jagamine neljaks elamumaa krundiks ning kruntidele ehitusõiguse andmine  vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.

Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13. septembrist  – 29. septembrini 2017. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24,  valla veebilehel www.raasiku.ee  ja ruumilise planeerimise infosüsteemis (RPIS) aadressil https://rpis.andmevara.ee/.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 29.09.2017. a kella 17.00, e-posti aadressil heli.tomps@raasiku.ee või veebilehel https://rpis.andmevara.ee/.