2016. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Teade Arukülas Tallinna mnt 23 detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest

Raasiku Vallavalitsus on 5.04.2016. a korraldusega nr 78 vastu võtnud Raasiku vallas Aruküla alevikus Tallinna mnt 23 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing Ilm Arhitekt.
Detailplaneeringu eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Tallinna 23 kinnistu sihtotstarbe muutmine 30 % ulatuses ärimaaks, ehitusõiguse määramine toitlustushoone püstitamiseks, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude lahendamine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitse põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering ei muuda Raasiku valla üldplaneeringut. Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.04.2016. – 9.05.2016. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24, valla veebilehel www.raasiku.ee  ja ruumilise planeerimise infosüsteemis (RPIS) aadressil https://rpis.andmevara.ee/.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 9.05.2016. a kella 17.00 või e-posti aadressil heli.tomps@raasiku.ee või RPIS-keskkonnas https://rpis.andmevara.ee/.