2016. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Raasiku alevikus Tehase põik 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Raasiku Vallavalitsus algatas 10.10.2016 korraldusega nr 281 Raasiku alevikus Tehase põik 8 (registriosa 783102; katastritunnus 65101:007:0480; pindala 5215 m2; sihtotstarve 100% elamumaa) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub Raasiku alevikus Tehase põik tänava ja Jõelähtme jõe vahelisel alal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev hoonestatud elamumaa kinnistu kaheks elamumaa krundiks, seada moodustatavale hoonestamata krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,6 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga. Sama korraldusega jäeti detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.