2016. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Kulli külas Emili kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Raasiku Vallavalitsus on 20.06.2016. a korraldusega nr 167 vastu võtnud Raasiku vallas Kulli külas Emili kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing Etik Projekt.

Detailplaneeringu eesmärk on maatulundusmaa sihtotstarbega Emili kinnistust (katastritunnus 65101:002:0210, pindala 9,77 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kahe ca 2000 m² suuruse väikeelamu krundi eraldamine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude lahendamine, kujade määramine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitse põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering on koostatud vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule. Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.07.2016. –27.07.2016. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24, valla veebilehel www.raasiku.ee  ja ruumilise planeerimise infosüsteemis (RPIS) aadressil https://rpis.andmevara.ee/.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 27.07.2016. a kella 17.00 või e-posti aadressil heli.tomps@raasiku.ee või veebilehel https://rpis.andmevara.ee/.