2015. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Igavere külas Maisihelbe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus on 3.03.2015. a korraldusega nr 83 vastu võtnud Raasiku vallas, Igavere külas, Maisihelbe kinnistul ja lähialal koostatud detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on elamumaa jagamine kaheks üksikelamu krundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering sisaldab Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneering on koostatud osaühingu Eesti Ehitusprojekt poolt.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.06.2015 - 17.07.2015. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus, Tallinna mnt 24. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Raasiku Vallavalitsuse veebilehel www.raasiku.ee.

Märkused ja ettepanekud esitada kirjalikult Raasiku Vallavalitsusele hiljemalt
17. juuliks 2015. a kella 17.00 aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Harjumaa 75201 või
e-posti aadressil heli.tomps@raasiku.ee.