2015. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu vastuvõtmine Raasiku alevikus Vana-Postijaama 6a ja Jõe põik 1 kinnistutel ning lähialal

Raasiku Vallavalitsus on 14.04.2015. a korraldusega nr 133 vastu võtnud detailplaneeringu Raasiku vallas Raasiku alevikus Vana-Postijaama 6a ja Jõe põik 1 kinnistutel ning lähialal. Detailplaneeringu koostas osaühing AB Dialoog.
Detailplaneeringuga toimub kahest katastriüksusest ühe elamumaa krundi moodustamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitse põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering on koostatud vastavalt kehtivale Raasiku valla üldplaneeringule.

Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.04. – 27.05.2015. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja valla veebilehel www.raasiku.ee.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 27.05.2015. a kella 17.00 või e-posti aadressil heli.tomps@raasiku.ee.