2013. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Raasiku alevikus Jägala mnt 20 kinnistul ja lähialal

Raasiku Vallavalitsuse 18. novembri 2013. a korraldusega nr 327 algatati detailplaneering Raasiku vallas Raasiku alevikus Jägala mnt 20 (katastritunnus 65101:008:0240, pindala 4402 m², sihtotstarve elamumaa) kinnistul ja lähialal ulatuses, mis on vajalik planeeringuga ettenähtud tehnovõrkude ja -rajatiste väljaehitamiseks. Detailplaneeringuga toimub elamumaa kinnistu jagamine kaheks üksikelamu krundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitse põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine vastavalt üldplaneeringule.

Sama korraldusega jäeti detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.