2013. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Igavere külas Kadaka ja Raudkivi kinnistutel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsuse 12. augusti 2013. a korraldusega nr 207 algatati detailplaneering Raasiku vallas Igavere külas Kadaka (65101:003:0957, 10346 m², sihtotstarve maatulundusmaa) ja Raudkivi (65101:003:0958, 10566 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistutel ja lähialal ulatuses, mis on vajalik planeeringuga ettenähtud tehnovõrkude ja -rajatiste väljaehitamiseks. Detailplaneeringuga toimub kahe maatulundusmaa kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.

Sama korraldusega jäeti detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.