2018. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Raasiku alevikus Tehase tee 24 katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 11.09.2018. a otsusega nr 50 algatati detailplaneering Raasiku vallas Raasiku alevikus Tehase tee 24 (65101:001:0375) katastriüksusel ja lähialal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,25 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus kaheksaks korterelamumaa sihtotstarbega krundiks, kaheksaks üksikelamumaa sihtotstarbega krundiks, üheks haljasala maa sihtotstarbega krundiks ning kaheks tee ja tänava sihtotstarbega krundiks. Detailplaneeringuga soovitakse korterelamumaadele ette näha kuni kaheksa kuni 3-korruselise korterelamu ehitamist, üksikelamumaa kruntidele nähakse ette ehitusõigus igale krundile ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus, juurdepääsuteed, parkimine, tehnovõrgud, lahendatakse heakorrastus ja haljastus, määratakse vajalike piirangud ja servituudid.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga. Otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.