2018. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Kulli külas Uustalu kinnistul ja lähialal detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 11.09.2018. a otsusega nr 48 algatati detailplaneering Raasiku vallas Kulli külas Uustalu (65101:002:0392) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,4 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine kolmeks elamumaa krundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga. Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.