2018. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Igavere külas Männipõllu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 12.06.2018. a otsusega nr 32 algatati detailplaneering Raasiku vallas Igavere külas Männipõllu (65101:001:0348) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 1,4ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine kolmeks elamumaa krundiks, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestus­tingi­mus­te määramine, juurdepääsude lahendamine, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastu­se põhimõtete lahendamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kehtivat Raasiku valla  üldplaneeringut muutev.

Otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.