2018. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Igavere külas Lepatriinu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 14.08.2018. a otsusega nr 42 algatati detailplaneering Raasiku vallas Igavere külas Lepatriinu (65101:003:0294) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,8 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse muutmine elamumaa krundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole kooskõlas Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga. Otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.