2018. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine Raasiku alevikus Paju põik 1 kinnistul ja lähialal

Raasiku vallavalitsus on 19.03.2018. a korraldusega nr 66 kehtestanud Raasiku vallas, Raasiku alevikus, Paju põik 1 (registriosa 255950; katastritunnus 65101:001:0006; pindala 13156 m²; sihtotstarve 100% elamumaa) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing Arhitektuuribüroo Nafta OÜ. Detailplaneeringu eesmärk oli olemasoleva elamumaa sihtotstarbega katastriüksuste jagamine ja uute elamukruntide moodustamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsude lahendamine, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse põhimõtete lahendamine.

Detailplaneering vastab Raasiku valla üldplaneeringule ja on koostatud vastavalt õigusaktidele.

Detailplaneeringu kehtestamise korraldusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Raasiku vallavalitsuses tööajal (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harju maakond) ja veebilehel https://rpis.andmevara.ee/.